Skorodowanie zacisków przewodów lub czopów biegunowych

Objawy. Zbyt luźne zamocowanie zacisków na czopach bieguno­wych lub ich skorodowanie zwiększa wydatnie tzw. oporność przejściaw miejscach styku elementów przewodzących prąd, a niekiedy powo­duje nawet nieoczekiwane przerwanie przepływu prądu (silnik zatrzy­muje się i nie można go uruchomić). Wskutek zwiększenia się oporno­ści przejścia na złączach akumulatora z instalacją elektryczną samo­chodu obserwuje się zwykle następujące objawy:rozrusznik nie może przekręcić wału korbowego silnika lub obraca go zbyt powoli; po wyłączeniu rozrusznika światła lamp palą się jasno, a sygnał działa prawidłowo;przyćmione światła reflektorów; podczas jazdy po wyboistej drodze światło pulsuje i chwilami przygasa (zależnie od lepszego lub gorszego styku zacisku); sygnał dźwiękowy działa słabo lub nie działa zupełnie.Przyczyny. Zaciski osadzone na czopach biegunowych mogą ulec zluzowaniu wskutek wstrząsów podczas jazdy (patrz punkt 4.1.12). Sko­rodowanie lub zaśniedzenie zacisków jest najczęściej następstwem ich zawilgocenia (wpływ otoczenia) lub przypadkowego oblania elektro­litem.Naprawa. Zaśniedziałe zaciski należy oczyścić przy użyciu gorącej wody lub amoniaku. Silnie zniszczone zaciski trzeba wymienić na nowe. Czopy biegunowe i zaciski czyści się za pomocą specjalnych szczypiec (w celu zachowania prawidłowego stożka). Następnie trzeba prawidłowo dociągnąć śruby mocujące zacisków na czopach biegunowych akumu­latora, zacisków rozrusznika i w miejscu połączenia z masą. Po usu­nięciu przyczyny niedomagań zaciski należy cienko powlec wazeliną techniczną.Wskazania. Zaciski i czopy biegunowe należy utrzymywać w czy­stości. Zaciski trzeba przy tym chronić przed możliwością zawilgoce­nia. Po oczyszczeniu zacisków należy powlec je cienką warstwą waze­liny technicznej. Warstwa wazeliny technicznej bardzo skutecznie chro­ni bowiem zaciski przed chemicznym oddziaływaniem otoczenia.Należy pamiętać, że w razie regulacji prądowej (prądnica z trzecią szczotką) niewłaściwy stan zacisków może spowodować zniszczenie prądnicy lub odbiorników w instalacji elektrycznej samochodu.

Comments

comments