Służba dyspozytorska na terenie zajezdni

Podstawową funkcją zajezdni samochodowej jest zorganizowanie pracy dla zgrupowanych w niej pojazdów, w celu wykonania zadań przewozo­wych.Wszystkie pozostałe funkcje zajezdni są pomocnicze, jak np. przechowy­wanie pojazdów i zabezpieczenie ich przed wpływami atmosferycznymi, wykonywanie obsługi i napraw bieżących, zaopatrywanie w materiały eks­ploatacyjne, gospodarka magazynowa itd. Służba dyspozytorska zajezdni ma więc zasadnicze znaczenie, ponieważ od rezultatów jej pracy zależy sprawność nie tylko samej zajezdni, ale i sprawne działanie transportu sa­mochodowego w wykonaniu narastających zadań przewozowych. Służba dyspozytorska zajezdni powinne scalać pracę innych służb zajezd­ni, nadając im kierunek i koordynując zwłaszcza dwa cykle:cykl pracy pojazdów samochodowych poza zajezdnią,cykl przygotowania pojazdów samochodowych w zajezdni do następnej pracy.Służba dyspozytorska, w większości przypadków, pełni w zajezdni służbę ciągłą, trzyzmianową, zarówno w dni robocze, jak i świąteczne. Toteż or­ganizacja służby dyspozytorskiej w transporcie wymaga szczególnej sta­ranności i zapobiegliwości. Niestety służby te traktuje się ciągle w sposób tradycyjny, nieodpowiedni do wymogów nowoczesnej organizacji pracy w transporcie samochodowym. Dotychczasowe tradycyjne służby dyspo­zytorskie wystarczyć mogą tylko w małych zajezdniach. Stały wzrost licz­by pojazdów samochodowych i tworzenie zajezdni na 200, 400 i więcej pojazdów samochodowych wymagają zastosowania nowych form organiza­cyjnych? służby dyspozytorskiej, opartych na naukowych podstawach i sprawdzonych praktycznie.Instytut Transportu Samochodowego w wyniku szczegółowych analiz dzia­łalności służby dyspozytorskiej w różnych przedsiębiorstwach samochodo­wych ujawnił, że w pracy tych służb tkwią znaczne rezerwy, których wy­korzystanie pozwoli na lepsze, bardziej ekonomiczne zaspokojenie potrzeb transportu samochodowego, zwłaszcza poprawę wykorzystania ładowności i przebiegu pojazdów. W wyniku wspomnianych badań została opracowana wzorcowa organizacja komórki głównego dyspozytora oraz operatywnego planowania przewozów wraz ze stanowiskami pracy i zakresem działania oraz zadań, jakie mają spełniać.Opracowano również metody operatywnego planowania przewozów, nie­zbędne wzory dokumentacji, ustalono wyposażenie dyspozytorni w pod­stawowe urządzenia z uwzględnieniem zasad ergonomii. Zakres tej pracy nie.pozwala na szersze omówienie całego mechanizmu pracy służby dyspo­zytorskiej.Aby dyspozytornia mogła bezbłędnie wykonywać swoją pracę, to jest dys­ponować pojazdami do pracy przewozowej, kontrolować jej wykonanie oraz prowadzić wszystkie niezbędne czynności ewidencyjne — musi być od­powiednio zlokalizowana. ,Dyspozytornia ze względu na niezbędne kontakty z kierowcami po powro­cie pojazdów z pracy, a zwłaszcza przy ich wyjeździe, powinna być zloka­lizowana w pobliżu następujących składników zajezdni:bramy wyjazdowej,miejsca przechowywania pojazdów,bramy wjazdowej z blisko położoną stacją paliwa,stacji obsługi.W dużych zajezdniach i przy dużych odległościach między poszczególny­mi składnikami zajezdni jest wskazane urządzenie telewizji przemysłowej, tak aby -dyspozytor miał do dyspozycji dwa monitory: jeden z obrazem wjazdu pojazdów samochodowych do zajezdni, drugi z obrazem z terenu różnych obiektów zajezdni z kamer tam zainstalowanych, włączanych na życzenie dyspozytora.Dyspozytornia powinna mieć następujące wyposażenie:zegar-matkę z zegarami kontrolnymi do odbijania na kartach drogo­wych godzin wyjazdu i wjazdu pojazdów samochodowych do zajezdni,pulpit dyspozytorski i krzesła obrotowe, umożliwiające takie rozmie­szczenie całej dokumentacji, aby była w zasięgu rąk dyspozytora i korzy­stanie z niej było ułatwione,regał obrotowy, bębnowy na kluczyki pojazdów i inne dokumenty u-możliwiający korzystanie z niego bez potrzeby wstawania dyspozytora zza pulpitu,W konsekwencji potrzeby tych związków, najlepszym rozwiązaniem lokali­zacji dyspozytorni jest takie jej usytuowanie, jak na rysunku 4.14. Jeśli działka zajezdni zmusza do usytuowania wjazdu do zajezdni daleko od wyjazdu, dyspozytornia powinna być usytuowana przy bramie wyjaz­dowej. W tym przypadku niezbędne jest połączenie telefoniczne między dyspozytornią a bramą wjazdową. Niezbędne jest także bezpośrednie (we­wnętrzne) połączenie telefoniczne z biurem ruchu, stacją obsługi, maga­zynem wydawania materiałów eksploatacyjnych.urządzenie radiofoniczne umożliwiające wydawanie poleceń, wezwań, komunikatów do wszystkich wybranych pomieszczeń w zajezdni,mapę drogową kraju, obrazującą aktualny stan dróg i rodzajów na­wierzchni, trasy i odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami,tablice pomocnicze do stałego aktualizowania stanu pojazdów samo­chodowych, ich liczby w pracy przewozowej, w stacji obsługi na placach postojowych itd.łącznice telefoniczne, radiotelefoniczne i dalekopisowe ułatwiające wy­dawanie poleceń, również pisemnych, na odległość,aparaturę alarmową,inne urządzenia ułatwiające pracę dyspozytora.Pomieszczenie dyspozytorni musi być przystosowane do funkcji jaką ona spełnia, zarówno pod względem powierzchni (liczba zatrudnionych), jak i oświetlenia, widoczności, miejsca dla kierowców oczekujących na załat­wienie.

Comments

comments