Spawanie gazowe przy użyciu wytwornicy

Spawanie powinno odbywać się (w zasadzie) w oddzielnym pomieszczeniu, o wysokości co najmniej 3,75 m i kubaturze takiej, aby na każdego pra­cującego spawacza przypadało co najmniej 15 m3. Pomieszczenie to po­winno być pomalowane wewnątrz farbą ciemnoszarą. Poszczególne sta­nowiska spawalnicze powinny być oddzielone od siebie ekranami niepal­nymi.W pomieszczeniu nie wolno przechowywać materiałów łatwo palnych, wy­posażenie — stoły spawalnicze, stołki, skrzynie, szafki — powinno być wykonane z materiałów niepalnych (metal).Karbid należy przechowywać w naczyniach metalowych, szczelnie zam­kniętych. Naczynia te należy umieścić w pomieszczeniu suchym, na pod­kładkach drewnianych. Do otwierania tych naczyń nie wolno używać og­nia otwartego (palnik) ani narzędzi stalowych (iskrzących). Karbid należy rozdrabniać na powietrzu lub w specjalnym pomieszczeniu (chronić przed wilgocią). Miał karbidowy powinno się natychmiast usuwać. Wyjmować z naczyń i rozdrabniać należy porcję karbidu, stanowiącą jednorazowy ła­dunek wytwornicy. Resztek karbidu, jak również zużytego karbidu z wy­twornicy nie wolno wrzucać do publicznej instalacji ściekowej, lecz na­leży je zbierać w specjalnych dołach i zalewać obficie wodą. Wytwornica powinna być opatrzona tabliczką znamionową, zawierającą nazwę wytwórni, rok produkcji i numer wytwornicy. Na nitach i kroplach cyny, którymi jest przymocowana tabliczka, powinien być wytłoczony stempel producenta. Analogiczna tabliczka jest na bezpieczniku wodnym. Użytkowanie wytwornicy bez tabliczki lub bez stempla producenta jest niedozwolone.Wytwornice przenośne (warsztatowe) 0,015 MPa (0,15 at) są to wytwor­nice o jednorazowym ładunku karbidu do 10 kg i ciśnieniu do 0,015 MPa (0,15 at). Mogą być ustawiane w halach ogólnych, o kubaturze co najmniej 100 m3. Wytwornice stałe są to wytwornice o jednorazowym ładunku kar­bidu powyżej 10 kg i ciśnieniu powyżej 0,015 MPa (0,15 at). Wytwornice te powinny stać w oddzielnym przeznaczonym tylko dla nich pomiesz­czeniu, o mocnych ścianach i lekkim dachu. Drzwi do pomieszczenia po­winny być otwierane na zewnątrz, a instalacja elektryczna musi być gazo­szczelna.Przy każdorazowym uruchamianiu wytwornicy, jak przewiduje instrukcja fabryczna, należy sprawdzić stan bezpiecznika wodnego, poziom wodyw bezpieczniku i plomby. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkol­wiek poprawek zaworu bezpieczeństwa wytwornicy acetylenowej. W przypadku gdy wskazówka ciśnieniomierza wytwornicy acetylenowej minie czerwoną kreskę i ciśnienie dalej wzrasta, należy natychmiast przer­wać spawanie, zgasić płomień i otworzyć całkowicie zawór palnika, na­stępnie nacisnąć przycisk przy zaworze bezpiecznika, w celu wypuszcze­nia nadmiaru acetylenu, po czym opróżnić wytwornicę.z gazu i powia­domić organ dozoru technicznego (który przeprowadzi naprawę i regula­cję zaworów wytwornicy).Każda wytwornica powinna być oddalona od otwartego ognia co najmniej o 4 m, a odległość pomiędzy wytwornicami przenośnymi powinna wyno­sić co najmniej 6 m. Przeciążanie wytwornicy przez przekroczenie naj­wyższej stałej wydajności lub przez podnoszenie ciśnienia acetylenu jest niedozwolone.Wytwornice należy starannie chronić przed zamarznięciem. Gdyby zaszła potrzeba odmrożenia, należy ją odmrozić gorącą wodą lub parą, w żadnym przypadku nie za pomocą otwartego płomienia.

Comments

comments