Spawanie i lutowanie samochodowych zbiorników paliwa

Zbiornik wykazujący przecieki należy opróżnić, wymontować, stronę ze­wnętrzną zbiornika dokładnie oczyścić, zakorkować końcówki przewodów paliwa, sprawdzić w wannie z wodą miejsca wycieków przez doprowadze­nie otworkiem w korku powietrza pod ciśnieniem (nie więcej niż 0,01-f–4-0,1 MPa (0,1-r-l at)) i zaznaczyć te miejsca. Następnie napełnia się zbior­nik wodą i starannie kilkakrotnie płucze (do napełnionego wodą zbiornika włożyć aż do dna przewód o średnicy około 5 mm ze sprężonym powie­trzem i płukać pod ciśnieniem 0,3-4-0,5 MPa (3-4-5 at) w czasie nie krót­szym niż 10 minut). Po przepłukaniu wodę należy wylać i płukanie po­wtórzyć.W razie braku sprężonego powietrza zbiornik należy starannie wypłukać wodnym roztworem ługu sodowego lub trójzasadowym fosforanem sodu, a następnie przedmuchać parą wodną, ewentualnie napełnić gotowaną wodą i kilka minut ją gotować przy użyciu pary lub innego źródła ciepła bezpłomieniowego.Następnie napełnia się zbiornik świeżą wodą i tak go układa, aby miejsce spawane lub lutowane znajdowało się w najwyższym położeniu, odległym o około 2 cm od poziomu wody i dopiero wtedy przystępuje się do spa­wania. Spawanie należy przerwać, gdy wskutek wycieku w zbiorniku ubę­dzie wody. Kontynuować spawanie można dopiero po uzupełnieniu wody. Należy zwrócić uwagę, aby przy spawaniu nie nagrzewać zbytnio zbior­nika (nie dopuszczać do szybkiego parowania wody).

Comments

comments