Sprężarkownia

Zadaniem sprężarkowni jest dostarczanie powietrza sprężonego na po­szczególne stanowiska pracy w ilościach i o ciśnieniu określonym w opra­cowaniu technologicznym. W celu zapewnienia ciągłości pracy, sprężar­kownia powinna mieć dwie sprężarki: jedną główną, o wydajności odpo­wiadającej normalnemu zapotrzebowaniu powietrza sprężonego i drugą rezerwową, o wydajności 70H-75% sprężarki głównej.Zapotrzebowanie powietrza sprężonego oblicza się na podstawie wzorów podanych w rozdziale 12.12 i tablicy 15.12. Dla stacji obsługi na 400 po­jazdów samochodowych wynosi ono:Qob — zapotrzebowanie powietrza sprężonego 2Qt-kt = 3,12 m3/min, t| — współczynnik równoczesności = 0,55,Qrz — rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza sprężonego = 3,12-0,55 == 1,7 m3/min» kstr — współczynnik strat = 1,5,Qog — ogólne zapotrzebowanie powietrza sprężonego (sprężarka głów­na) = 1,7-1,5 = 2,6 m3/min,Qogr — sprężarka rezerwowa, 75% od sprężarki głównej = 2,6-0,75 = = 2,0 m3/min.Zapotrzebowanie powietrza sprężonego na 1 godzinę dla sprężarki głównej wynosi:2,6-60 = 156 m3/hdla sprężarki rezerwowej:2,0-60 = 120 m3/hZagospodarowanie powierzchni sprężarkowni przedstawiono na rysunku. 15.20.Powierzchnia sprężarkowni 36 m2. Wyposażenie sprężarkowni jest poda­ne w tablicy 12.1.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20,. podłoga gładka, łatwo zmywalna. Wymagania instalacyjne:2 podłączenia sprężarek do sieci elektrycznej,1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt czerpalny wody i zlew,1 punkt odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,6-M,0 MPa (6H-10 at),wentylacja grawitacyjna naturalna,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments