Sprężone powietrze

“W stacji obsługi i napraw samochodów stosuje się wiele urządzeń i na­rzędzi pobierających sprężone powietrze. Źródłem, które dostarcza sprę­żone powietrze do tych urządzeń, są sprężarki powietrza. Aby stacji ob­sługi zagwarantować stały dopływ sprężonego powietrza, a także zapobiec ewentualnym przerwom w dopływie sprężonego powietrza, należy zain­stalować dwie sprężarki: jedną główną, o wydajności normalnie pobiera­nego sprężonego powietrza, drugą rezerwową, o wydajności ok. 75% sprę­żarki głównej.Spośród różnych odmian sprężarek, najczęściej w stacjach obsługi samo­chodów stosuje się sprężarki tłokowe (rys. 12.1), a także sprężarki rota­cyjne lub odśrodkowe.Sprężarki powinny być zlokalizowane w punkcie centralnym stacji obsłu­gi, aby zapobiec zbędnemu spadkowi ciśnienia powietrza. Pomieszczenie dla sprężarek powinno być wyodrębnione i mieć warunki zapewniając do­pływ czystego powietrza. Sprężarki w czasie pracy nie wymagają stałego dozoru i obsługę ich wykonywać może grupa prowadząca prace gospodar­cze.Wielkość teoretycznego i rzeczywistego zapotrzebowania sprężonego po­wietrza w opracowaniu technologicznym określić można przy uwzględ­nieniu następujących danych:Qt — teoretyczne zapotrzebowanie powietrza sprężonego [m3/min], Qob — obliczeniowe zapotrzebowanie powietrza sprężonego 2 Qt • kt (ze­stawienie punktów odbioru) [m3/min], Qrz — rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza sprężonego = Qob”»l’k« [m3/min],T — czas ogólny pracy odbiorników (w ciągu zmiany lub godziny), r — czas rzeczywisty pracy odbiorników [min],kt — współczynnik wykorzystania odbiornika = -=- = — = -rjr ,rj — współczynnik równoczesności: dla 400 pojazdów — 0,55, dla 200 pojazdów — 0,6, dla 100 pojazdów — 0,7,kstr — współczynnik strat spowodowany przeciekaniem w instalacji po­wietrza sprężonego = 1,4—1,5.Obliczenie:a) sprężarka główna:Qrz= Qob • ti • fcstr [m3/min] W przeliczeniu na godzinę: Qrz = Qob’ tt kstr- 60 [m3/h]b) sprężarka rezerwowa:dla zapewnienia ciągłości pracy stacji obsługi, sprężarka rezerwowa po­winna mieć wydajność powietrza sprężonego co najmniej 75% sprężarki głównej:

Comments

comments