Stacje obsługi

Stacją obsługi nazywamy oddzielne lub wydzielone pomieszczenie ze stanowiskami roboczymi, przeznaczone do wykonania zabiegów obsłu­gowych. Stacje obsługi wykonują w zasadzie dwie grupy czynności technologicznych. Do pierwszych z nich należą prace typu obsługowego, a do drugiej wszystkie czynności związane z naprawą bieżącą pojazdów.Stacje obsługi o pełnym zakresie pracy wykonują wszystkie rodzaje obsług technicznych i napraw bieżących, a’ w granicach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych również rozszerzony zakres napraw (na­prawy główne).Stacje obsługi o ograniczonym zakresie pracy wykonują obsługi tech­niczne i naprawy bieżące, w zakresie uwarunkowanym liczbą obsługi­wanych pojazdów, wyposażeniem stacji i kwalifikacjami zatrudnionego personelu.W zależności od zakresu wykonywanych czynności stacja obsługi po­winna być wyposażona w odpowiednie urządzenia i narzędzia* w liczbie i asortymencie odpowiadającym zakresowi pracy oraz rodzajowi i licz­bie pojazdów przewidywanych do obsługi.Wyposażenie to powinno obejmować:— urządzenia dźwigowe i transportowe oraz specjalne wyposażenie warsztatowe;— urządzenia do mycia, czyszczenia i smarowania;przyrządy do kontroli i regulacji zespołów i całego samochodu;przyrządy i narzędzia niezbędne dla poszczególnych stanowisk ro­boczych;wyposażenie przeciwpożarowe i przedmioty ochrony osobistej per­sonelu.Proces obsługowo-naprawczy przeprowadzany jest w stacjach obsłu­gi na stanowiskach obsługowo-naprawczych. Obsługa techniczna i na­prawy powinny być wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, z tym że w okresie letnim dopuszcza się wykonywanie niektórych czyn­ności na zewnątrz pomieszczeń (na zewnątrz pomieszczeń zamkniętych nie należy wykonywać nawet częściowego demontażu podzespołów).Stanowisko robocze jest to określony odcinek powierzchni warszta­towej, obsługiwany przez jednego lub grupę (brygadę) pracowników, przeznaczony do wykonywania określonej pracy i w związku z tym od­powiednio do przewidywanych zadań wyposażony (obrabiarki, narzę­dzia, przyrządy, urządzenia itp.).W zależności od właściwości określonych zabiegów stanowiska mogą być uniwersalne lub specjalizowane.Stanowisko uniwersalne umożliwia wykonanie wszystkich prac obsługowo-naprawczych przy samochodzie. Takie stanowiska organizowane są zazwyczaj w małych i średnich stacjach obsługi.Stanowiskiem specjalizowanym nazywamy stanowisko dostosowane do wykonywania jedynie określonych czynności obsługi technicznej lub naprawy. Takim stanowiskiem specjalizowanym jest np. stanowi­sko do mycia i suszenia zespołów (podzespołów), stanowisko smarowni­cze itp. Stanowiska specjalizowane są stosowane przy obsłudze dużej liczby obsługiwanych pojazdów. Zaletą tych stanowisk jest podnosze­nie jakości wykonywanych prac oraz zwiększenie wydajności pracy.Stopień specjalizacji stanowisk roboczych zależy od organizacji pracy stacji obsługi (najbardziej racjonalnego podziału czynności obsługo­wych), podyktowanej przede wszystkim zapewnieniem wykonania za­dań dziennych przedsiębiorstwa.W wyniku takiego podziału mamy stanowiska: mechaniczne, ślusar­skie, blacharskie, spawalnicze, kowalskie, naprawy podzespołów ukła­du zasilania, elektrotechniczne, stolarsko-tapicerskie, lakiernicze itp.Ponadto stanowiska pracy mogą być stałe lub ruchome.Stanowiska stałe odznaczają się tym, że pracownik wykonuje swoje czynności na jednym miejscu.Na stanowisku ruchomym pracownik nie ma określonego miejsca pra­cy, lecz wraz z narzędziami przechodzi od jednego naprawianego samo­chodu do drugiego.Jednostki posiadające stacje obsługi o pełnym zakresie pracy obo­wiązane są zorganizować przynajmniej jedno stanowisko kontroli sta­nu technicznego pojazdów (diagnostyczne — patrz punkt 1.3.1). Celem kontroli stanu technicznego pojazdów jest sprawdzenie i ocena pra­widłowego działania ich poszczególnych zespołów i podzespołów. Kont­rola powinna być wykonywana przynajmniej po każdej obsłudze OT-2.Takie stanowisko powinno mieć odpowiednie pomieszczenie, a w nim wyposażenie konieczne ze względu na wykonywany zakres prac i od­powiednio wyszkolonych pracowników.Wyposażenie stanowiska roboczego obejmuje:zasadnicze urządzenia (stół ślusarski, obrabiarka);urządzenia pomocnicze (skrzynki na narzędzia, na półwyroby, na dokumentację itp.), zapewniające wygodną i bezpieczną pracę (stoł­ki, podpórki do nóg itp.), sprzęt oświetleniowy itp.;przyrządy i narzędzia pomiarowe, kontrolne i diagnostyczne oraz instrukcje technologiczne.Poszczególne urządzenia, stanowiące wyposażenie stanowiska kon­troli, powinny być wyposażone w instrukcje posługiwania się nimi i mieć podane wartości graniczne kontrolowanych parametrów (wielko­ści) ustalone na podstawie obowiązujących norm i przepisów.Na stanowisku roboczym znajdują się przejściowe materiały, półwy­roby, wyroby, narzędzia, części zamienne itp.Właściwe rozmieszczenie wyposażenia powinno zapewnić dogodne warunki pracy przy minimalnym wysiłku robotnika. Narzędzia i inne przedmioty powinny być ułożone w kolejności posługiwania się nimi. Ponadto rozmieszczenie powinno stwarzać warunki dla naj­bardziej ekonomicznego wykorzystania powierzchni produkcyjnej.Duże znaczenie dla właściwego obsługiwania stanowiska roboczego ma tzw. mała mechanizacja i właściwie zorganizowany transport we­wnętrzny.W zależności od wielkości stacji obsługi poszczególne stanowiska (warsztaty specjalizowane) mogą być organizowane w oddzielnych po­mieszczeniach (duże stacje obsługi) lub zbliżone specjalnością są łączone i organizowane we wspólnym pomieszczeniu. W tym ostatnim przypad­ku nie mogą być naruszone warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, a także warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.Warsztaty specjalizowane organizuje się w celu naprawy zespołów, podzespołów lub części wymontowanych z pojazdu i wymagających na­prawy.

Comments

comments