STACJI OBSŁUGI W ZAJEZDNI DLA 100 POJAZDÓW

Dane wyjściowe, jakie przyjąć należy do obliczenia i szczegółowego za­gospodarowania stacji obsługi w zajezdni dla 100 pojazdów samochodo­wych, są następujące.Zadanie: wykonywanie obsługi technicznej i napraw bieżących o niepeł­nym zakresie pracy.Roczny przebieg pojazdu samochodowego: 36 000 km.Roczny łączny przebieg pojazdów samochodowych 3 600 000 km.Przebieg pojazdu samochodowego między naprawami głównymi: 120 000km.Przebiegi międzyobsługowe:OT-1 — 2 500 km OT-3R — 60 000 kmOT-2 — 10 000 km OL — co rokOT-3 — 30 000 km OZ — co rok.Pracochłonność napraw bieżących: 12 rbh/1000 km przebiegu. Opracowań technologicznych obsług technicznych dokonać należy na pod­stawie danych zawartych w rozdziale 14.W stacji obsługi w zajezdni obliczonej dla 100 pojazdów samochodowych, czyli o niepełnym zakresie prac obsługowo-naprawczych, wykonywać na­leży następujące prace:obsługę techniczną OT-1 i OT-2 w pełnym zakresie,obsługę techniczną OT-3 we własnym zakresie w 97% i w kooperacji w 3%,obsługę techniczną OT-3R we własnym zakresie w 85%, a w kooperacji w 15%,obsługę sezonową OL i obsługę zimową OZ w pełnym zakresie,naprawy bieżące NB we własnym zakresie w 50% i w kooperacji w 50%. W zakresie napraw bieżących (NB) należy wykonywać we własnym zakre­sie:— wymianę zespołów i podzespołów,wymianę części, które nie wymagają demontażu zespołów lub podzes­połów,usuwanie niesprawności instalacji elektrycznej, układu zasilania i chło­dzenia, jeśli kontrola ich i naprawa nie wymagają specjalnych urządzeń,drobne naprawy kabiny kierowcy i nadwozia, jak prostowanie wgnie­ceń, spawanie pęknięć, małe poprawki kowalskie. ,Wszystkie inne prace, nie objęte zakresem stacji obsługi o niepełnym za­kresie prac obsługowo-naprawczych, powinny być na podstawie zaplano­wanej kooperacji przekazywane do wykonania w stacji obsługi o pełnym zakresie prac.Określenie rodzaju i liczby obsług technicznych, pracochłonności obsług technicznych i napraw bieżących oraz pozostałe obliczenia wykonać można na podstawie danych zawartych w rozdziale 14.Rodzaje obsług technicznych, ich liczby i pracochłonność, jak również napraw bieżących, zawarte są w tablicy 17.1.Obliczona ogólna pracochłonność w stacji obsługi zajezdni na 100 pojaz­dów samochodowych wyniesie 56 010 rbh, z czego na prace wykonywane we własnym zakresie przypada 34 152 rbh, a na prace wykonywane w ko­operacji 21 858 rbh.Podział pracochłonności prac wykonywanych w stacji według specjalno­ści i w procentach jest podany w tablicy 17.2.Liczba stanowisk obsługowo-naprawczych oraz warsztatów specjalistycz­nych jest podana w tablicy 17.3.Obliczenie liczby pracowników z podziałem na zmiany z roczną pracochłon­nością w rbh zawarte jest w tablicy 17.4.Obliczenie powierzchni stanowisk obsługowo-naprawczych i warsztatów specjalistycznych podaje tablica 17.5.Praca w stacji obsługi zajezdni obliczonej na 100 pojazdów samochodo­wych odbywa się na dwie zmiany. Podczas pierwszej zmiany, w ciągu dnia, jest wykonywana obsługa techniczna OT-2, OT-3, OT-3R, obsługi se­zonowe OL i OZ oraz naprawy bieżące. Podczas drugiej zmiany, w ciągu nocy, jest wykonywana obsługa techniczna OT-1 oraz naprawy bieżące, których pracochłonność nie przekracza czasu postoju pojazdu podczas wy­konywania obsługi.W ciągu dnia stanowiska obsługi OT-1 wykorzystywać należy do wyko­nywania pozostałych obsług i napraw bieżących nie trwających dłużej niż 8 godzin.

Comments

comments