STACJI OBSŁUGI W ZAJEZDNI DLA 200 POJAZDÓW

Dane wyjściowe do obliczeńDane wyjściowe, jakie przyjmujemy do obliczenia i szczegółowego zago­spodarowania stacji obsługi w zajezdni dla 200 pojazdów samochodowych średniej ładowności (przykładowo samochód Star 28) są następujące:zadaniem takiej stacji obsługi jest wykonywanie obsługi technicznej i napraw bieżących o pełnym zakresie pracy;roczny przebieg obsługiwanego pojazdu samochodowego przyjmuje się 36 000 km; roczny łączny przebieg wszystkich pojazdów — 7 200 000 km; przebieg pojazdu samochodowego między naprawami głównymi — 120 000 km;przebiegi międzyobsługowe dla:OT-1 — 2 500 km, OT-3R — 60 000 km,OT-2 — 10 000 km, OL — raz na rok,OT-3 — 30 000 km, OZ — raz na rok;4) pracochłonność napraw bieżących określa się na 10 rbh/1000 km.Opracowania technologicznego obsługi technicznej dokonać można na pod-stawie przykładowych danych zamieszczonych w rozdziale 14.Obliczenia pracochłonności obsług technicznych i napraw bieżących do-konać można tabelarycznie na podstawie przykładowych danych zawar-tych w tablicy 16.1.Podziału pracochłonności ogólnej według specjalności w roboczogodzinach i w procentach dokonać można na podstawie przykładowych danych z roz­działu 14 zestawiając je według wzoru podanego w tablicy 16.2. Po określeniu podziału pracochłonności ogólnej można dokonać ustalenia potrzeb w zakresie rodzaju i liczby stanowisk obsługowo-naprawczych i warsztatów specjalistycznych według przykładowego wzoru podanego w tablicy 16.3.Liczbę pracowników wraz z podziałem zatrudnienia według zmian pracy obliczyć można na podstawie przykładowego wzoru podanego w tablicy16.4. Rodzaj i liczbę wyposażenia stanowisk obsługowo-naprawczych i war­sztatów specjalistycznych przyjąć należy z opracowania technologicznego i zestawu wyposażenia dla pełnego zakresu podanego w rozdziale 10. Zestawienie powierzchni stanowisk obliczonych na podstawie potrzebne­go wyposażenia wykonać można na podstawie przykładowego wzoru po­danego w tablicy 16.5.

Comments

comments