STAN TECHNICZNY I UTRZYMANIE SAMOCHODÓW

Hasło motoryzacja kraju przestało być już od dawna pustym sloga­nem. Na ulicach naszych miast i szosach obserwujemy coraz intensyw­niejszy ruch i coraz częściej nowe modele samochodów. Rynek krajowy został zasilony nowym, nowoczesnym pod względem konstrukcyjnym i technologicznym, samochodem Osobowym Polski FIAT 125P. Wy­twórnie samochodów ciężarowych przechodzą na nowe, bardziej nowo­czesne konstrukcje samochodów ciężarowych: Star 200 i jego odmiany, Jelcz 315 oraz jego odmiany 316 i 317. Buduje się coraz bardziej no­woczesne samochody dostawcze.Prawidłowa obsługa coraz liczniejszych samochodów wymaga od­powiedniej organizacji i wyposażenia zaplecza technicznego. Bez nale­żytej konserwacji, zabiegów obsługowych i naprawczych nawet naj­lepszy samochód nie może w końcu spełniać swych zadań. Z zagadnie­niem tym od początku rozwoju motoryzacji wiążą się nierozerwalnie pojęcia stanu technicznego pojazdu oraz jego obsługi technicznej i na­prawy.Wysokie temperatury, w jakich pracują poszczególne części samo­chodu, siły tarcia oraz działające na nie obciążenia powodują stopnio­we zużywanie się części. Prowadzi to do pogorszenia się osiągów sa­mochodu. Zmniejsza się jego prędkość i zrywność, a także pewność jego pracy. Wzrasta liczba uszkodzeń i niedomagań powodujących przestoje. Zwiększa się zużycie paliwa i smarów.Przebieg procesu zużycia poszczególnych części i zespołów zależy od warunków, w jakich eksploatuje się samochód oraz od jakości stosowa­nych paliw i smarów. Główną jednak rolę w tym zakresie spełniają przeprowadzane we właściwym czasie obsługa techniczna i naprawy.Należy wreszcie zaznaczyć, że pojęcie naprawy pojazdu, czyli orga­nizacja i przeprowadzanie zabiegów technicznych, mających na celu przywrócenie samochodowi jego pierwotnej sprawności technicznej, jest pojęciem bardzo szerokim. Zakres koniecznej naprawy określa się w za­sadzie głównie na podstawie stwierdzonego stanu technicznego samo­chodu. Pogarszanie się stanu technicznego samochodu w okresie jegonormalnej eksploatacji jest nieuchronnym skutkiem użytkowania sa­mochodu i zależy od wielu czynników, w większości o charakterze obiektywnym. Na niektóre z nich można jednak wpływać w większym lub mniejszym stopniu.

Comments

comments