STAN TECHNICZNY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Trwałość pojazdów samochodowychTrwałość, nazywana także żywotnością pojazdów samochodowych, zależy od:rozwiązań konstrukcyjnych, budowy i technologii wytwarzania poja­zdów oraz surowców i materiałów zastosowanych do ich budowy;użytkowania, czyli warunków, w jakich będzie pracował pojazd samo­chodowy, oraz techniki jazdy;utrzymania, czyli zapobiegania zużyciom i zmianom w stanie technicz­nym przewidzianym w konstrukcji pojazdu samochodowego. Omówienie elementów konstrukcji i budowy pojazdów samochodowych nie wchodzi w zakres niniejszej pracy. Konstrukcja i budowa pojazdów sa­mochodowych stanowi odrębną gałąź wiedzy technicznej. Prace konstruk­cyjne stanowią znaczny udział w produkcji zakładów wytwarzających po­jazdy. Znajdują się one prawie całkowicie poza bezpośrednim wpływem tych, którzy eksploatują pojazdy samochodowe.Użytkowanie i utrzymanie pojazdów samochodowych w należytym stanie zależy niemal wyłącznie od użytkowników, a więc pozostaje w sferze bez­pośredniego oddziaływania transportu samochodowego, a także od dostaw­ców materiałów pędnych, olejów i smarów oraz części zamiennych. Jakość tych materiałów ma istotny wpływ na żywotność pojazdu samochodowego. Żywotność pojazdu samochodowego zależy od czasu pracy, sposobu użyt­kowania i warunków, w jakich odbywa się praca pojazdu. Mają na nią.wpływ takie czynniki, jak korozja, promienie słoneczne, temperatura, wil­gotność. Skutki ich działania występują niezależnie od tego, czy pojazd wykonuje duży czy mały przebieg, przewozi mniejszy czy większy ładu­nek.Niszczący wpływ czasu daje się wyraźnie zauważyć w takich elementach pojazau samochodowego, jak nadwozie (korozja), ogumienie, elementy gu­mowe (starzenie), powłoki ochronne (działanie promieni słonecznych i zmian temperatury, zetknięcie z olejami lub paliwem). Z przebiegiem pojazdów samochodowych wiąże się zużycie wszystkich ele­mentów mechanicznych, o którym będzie mowa w następnej części roz­działu.Obecny poziom techniki i technologii wytwarzania pojazdów samochodo­wych umożliwia produkcję pojazdów samochodowych o dużej trwałości. Produkcja takich pojazdów jest jednak kosztowna ze względu na koniecz­ność stosowania drogich surowców i materiałów, precyzyjnych obróbek w produkcji części oraz montażu z dużą dokładnością. Koszt produkcji pojazdów samochodowych o bardzo dużej trwałości jest tak wysoki, że powszechna ich eksploatacja w większości przypadków byłaby nieopłacal­na.Z tych względów na ogół eksploatujemy przeważnie pojazdy cechujące się średnią trwałością.

Comments

comments