Stanowiska obsługowo-naprawcze

Na stanowiskach obsługowo-naprawczych są wykonywane obsługi techni­czne okresowe, jak OT-1, OT-2, OT-3, OT-3R, obsługi sezonowe OL i OZ oraz naprawy bieżące NB. Czynności sprzątania i mycia pojazdu samo­chodowego powinny być wyodrębnione i dokonywane na oddzielnych sta­nowiskach.W dużych stacjach obsługi technicznej obsługa OT-1 jest wykonywana metodą przepływową na linii, zaś w średnich i małych stacjach — na sta­nowiskach indywidualnych, przystosowanych do wykonywania tej obsłu­gi-Metoda przepływowa obsługi samochodów, z uwagi na duży koszt urzą­dzeń, może i powinna być stosowana w dużych stacjach, obsługujących 400 i więcej pojazdów samochodowych. O zastosowaniu metody przepły­wowej, a raczej urządzeń potrzebnych do jej stosowania, decydować po­winny względy ekonomiczne.W dużych stacjach obsługi samochodów obsługa techniczna OT-2 jest wy­konywana również metodą przepływową na linii. W tych przypadkach li­nię obsługi technicznej OT-2 lokalizuje się równolegle do linii obsługi technicznej OT-1, jak pokazano na rysunku 15.4. Przynosi to tę korzyść, że niektóre czynności obsługi technicznej OT-2 można wykonywać na linii obsługi technicznej OT-1, gdy jest ona w ciągu dnia wolna. Stację obsługi średniej wielkości z układem stanowisk indywidualnych przedstawiono na rysunku 10.22.Jeśli stanowisko obsługi technicznej OT-1, znajdujące się w układzie sta­nowisk indywidualnych, jest wolne, można na nim wykonywać także pra­ce z zakresu innych obsług technicznych, a nawet naprawy bieżące, któ­rych czas trwania nie przekracza jednej zmiany, tj. 8 godzin. Pracochłonność obsługi technicznej OT-1 nie przekracza 8 godzin, więc możliwe jest wykonanie jej na II lub III (nocnej) zmianie, bez potrzeby wycofywania pojazdu samochodowego z eksploatacji. Obsługi techniczne OT-3 i OT-3R w dużych stacjach oraz OT-2, OT-3 i OT-3R w stacjach średniej i małej wielkości są wykonywane na stanowiskach indywidual­nych. We wszystkich przypadkach na każdym stanowisku powinny być warunki, umożliwiające wykonanie pełnego zakresu czynności danej ob­sługi.Aby wykonać obsługi techniczne, pojazd samochodowy musi być wyco­fany z eksploatacji dla OT-2 na jedną dobę, dla OT-3 na 1,5 doby a dla OT-3R na dwie doby. Rodzaj i liczba napraw bieżących, wykonywanych równocześnie z obsługą techniczną, może spowodować potrzebę przedłu­żenia czasu postoju pojazdu samochodowego.Obsługi techniczne OT-2, OT-3 i OT-3R wykonuje zmiana dzienna z tym, że w razie konieczności część OT-2 może być przeniesiona do wykonania na zmianę nocną.Obsługi sezonowe letnia OL i zimowa OZ nie wymagają do ich wykonania innych przyrządów i narzędzi, jak te, którymi stacja posługuje się przy wykonywaniu obsługi technicznej OT-1 i OT-2, można więc je wykony­wać na tych samych stanowiskach.Wykonywanie napraw bieżących różnego rodzaju i pracochłonności może odbywać się na stanowiskach obsługowych, nawet na stanowisku obsługi technicznej OT-1, jeśli wykonanie ich nie spowoduje zakłócenia wjreali-zacji tej obsługi.Liczbę stanowisk obsługowo-naprawczych określić należy ze wzoru poda­nego w rozdziale 14.2.Wyposażenie stanowisk obsługowo-naprawczych podano w tablicy 10.4. Rodzaj stanowisk obsługowo-naprawczych zależeć będzie od obiektu, w którym zlokalizowana zostanie stacja obsługi. W budynkach nowych, projektowanych, w których wysokość hali na to pozwoli, należy stosować stanowiska dźwignikowe o napędzie elektromechanicznym (rys. 10.23) lub Hydraulicznym. W budynkach istniejących, w których wysokość hali nie pozwala na zainstalowanie dźwigników, należy stosować stanowiska ka­nałowe (rys. 10.24).Na stanowiskach kanałowych należy zainstalować dźwigniki hydraulicz­ne przejezdne, w celu wykonywania prac związanych z wybudowywaniem i zabudowywaniem zespołów podwozia.Jako optymalną należy przyjąć taką liczbę stanowisk kanałowych lub dźwignikowych, która by odpowiadała 60% ogólnej liczby stanowisk ob­sługowo-naprawczych.Niekiedy zachodzi konieczność wykonania pracy pod pojazdem samocho­dowym w pozycji leżącej. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zabra­niają wykonywania pracy przez pracownika bezpośrednio na podłodze w pozycji leżącej, bez ochrony przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Do tego rodzaju prac należy używać leżanki monterskiej (rys. 10.25).Jeśli na stanowisku kanałowym praca będzie odbywała się przy pojeździe samochodowym podniesionym i trwała dłużej, podniesiony pojazd należy ustawić na podstawkach nastawnych, dających się regulować na wyma­ganą wysokość (rys. 10.26).Zakręcanie i odkręcanie nakrętek kół odbywa się za pomocą specjalnego urządzenia, które przedstawia rysunek 10.27, a zakładanie i zdejmowanie kół, przy pomocy wózka hydraulicznego (rys. 10.28).Szczelność łożysk ślizgowych silnika, a szczególnie łożysk głównych spraw­dzać należy posługując się urządzeniem przedstawionym na rysunku 10.29. Naprawa zbiornika paliwa wymaga najczęściej jego wybudowania z pod­wozia i opróżnienia z paliwa, co nastręcza wiele trudności. Opróżnianiezbiornika z paliwa odbywa się sprawnie i w krótkim czasie, jeśli na sta­nowisku obsługowo-naprawczym jest urządzenie do opróżniania zbiorni­ka paliwa, przedstawione na rysunku 10.30.

Comments

comments