Stanowiska specjalizowane kontroli i diagnostyki

Stopień sprawności (użyteczności) technicznej pojazdu samochodowego za­kłada się w wytycznych do projektu, uściśla w procesie projektowania i zapewnia w eksploatacji przez obsługę techniczną.W eksploatowanym pojeździe samochodowym, w miarę upływu czasu, powstają w mechanizmach i między współpracującymi częściami luzy. Gdy luz przekroczy określone dla niego granice i nie zostanie we właściwym czasie usunięty, może stać się przyczyną wielu niesprawności w pracy pojazdu samochodowego, a nawet poważnych uszkodzeń.Jedynym sposobem zapewnienia pojazdowi samochodowemu wymaganej sprawności technicznej jest kontrola stanu i działania, zarówno poszcze­gólnych jego zespołów, jak i pojazdu jako całości. Kontrolę tę wykonuje się w odpowiednich odstępach czasu. Zespół takich czynności kontrolnych, określających aktualny stan techniczny pojazdu samochodowego nazywa się diagnostyką.Rodzaj czynności kontrolno-pomiarowych, wykonywanych na stanowisku diagnostycznym, obejmuje:pracę silnika oraz poszczególnych jego zespołów,określenie składu spalin i stopnia zadymienia atmosfery,luz łożysk kół,ustawienie kół przednich,układ kierowniczy,układ hamulcowy,wyważenie kół jezdnych,działanie instalacji elektrycznej,ustawienie świateł przednich.Okres, po którym pojazd samochodowy musi być poddany kontroli tech­nicznej, zależy od warunków pracy pojazdu. Im te warunki są trudniej­sze, tym krótszy musi być okres między kontrolny.Kontrola techniczna całego pojazdu samochodowego, wykonywana w okre­ślonym okresie i obejmująca cały pojazd, nazywa się kontrolą komplek­sową.Kontrola działania oddzielnych zespołów, wykonywana poza okresową kon­trolą kompleksową, nazywa się kontrolą doraźną.Prace diagnostyczne wykonuje się na specjalizowanych stanowiskach, prze-lotowych lub nieprzelotowych. W przypadku zastosowania stanowiska przelotowego (rys. 10.31), stanowisko to dzieli się na odpowiednie odcinki według grup czynności kontrolno-pomiarowych. Stanowiska przelotowe stosowane są dla dużej liczby okresowych, kompleksowych prac kontrolno–pomiarowych. Do wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych do­raźnych, które mogą być również podzielone na grupy, wygodniejszy jest poprzeczny układ stanowisk.W stacjach obsługi średniej wielkości i w małych stacjach, na stanowisku nieprzelotowym (rys. 10.32), prace kontrolne sprowadzają się do pomiaru wielkości ciśnienia sprężania w cylindrach silnika, ustawienia momentu zapłonu, sprawdzenia działania instalacji elektrycznej oraz sprawdzania zbieżności kół. Pozostałe czynności kontrolno-pomiarowe, wymagające spe­cjalnych urządzeń, i przyrządów, powinny być wykonywane w publicz­nych lub resortowych stacjach diagnostycznych.Na stanowisku diagnostycznym, poza kontrolą i regulacją, nie powinny być w zasadzie wykonywane inne prace. W wyniku kontroli może jednak okazać się potrzebne, a nawet konieczne, wykonanie częściowego demon­tażu niektórych mechanizmów, np. zdjęcie głowicy silnika, wyjęcie roz­dzielacza prądu, zdjęcie gaźnika, zdjęcie kół i bębnów hamulcowych itp. W samochodzie ciężarowym poddaje się badaniu oddzielnie hamulce kół przednich i oddzielnie kół tylnych, co wymaga przemieszczenia samocho­du na stanowisku w czasie tej operacji oraz potrzebę wydłużenia stanowi­ska o wielkość rozstawu osi. Jeśli na stanowisku będą badane hamulce samochodów różnych marek i typów, wydłużenie stanowiska powinno od­powiadać wielkości największego rozstawu osi.Na stanowisku kontroli i diagnostyki ma zastosowanie zestaw narzędzi i przyrządów podany w tablicy 10.5.Zestaw diagnostyczny do sprawdzania pracy silnika z oscyloskopem i ana­lizatorem spalin ma zastosowanie w stacjach obsługi w pełnym zakresie prac (rys. 10.33, 10.34, 10.35).Przyrząd do ustawiania kół przednich (rys. 10.36) ma zastosowanie w sta­cjach obsługi o pełnym zakresie prac obsługowo-naprawczych. Miara do określania zbieżności kół ma zastosowanie w stacjach obsługi wszystkich wielkości (rys. 10.37).Urządzenie rolkowe do badania hamulców (rys. 10.38) oraz przyrząd do ustawiania świateł pojazdów samochodowych (rys. 10.39) mają zastoso­wanie w stacjach obsługi o pełnym zakresie prac obsługowo-napraw­czych.

Comments

comments