Stanowisko diagnostyczne

Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami, samochody ciężarowe średniej i dużej ładowności co najmniej w 60% powinny pracować z przyczepami. Samochód sprzężony z przyczepą stanowi zestaw, który pod względem kon­troli stanu technicznego stanowi kompletną jednostkę. Zależnie od wa­runków pracy, przyczepy sprzęgane z danym samochodem mogą być zmie­niane, po każdym jednak sprzężeniu przyczepy z samochodem, nowo two­rzony zestaw powinien być przed przekazaniem do eksploatacji spraw­dzony i wyregulowany na stanowisku diagnostycznym. Z przytoczonych wyżej względów oraz zgodnie z warunkami wykony­wania prac diagnostycznych samochodowych, stanowisko diagnostyczne w omawianej stacji obsługi samochodów powinno mieć takie wymiary i tak być urządzone, aby można było wykonywać na nim kontrolę stanu tech­nicznego całego zestawu, tj. samochodu sprzężonego z przyczepą. W tym przypadku celowe jest urządzenie stanowiska diagnostycznego przelotowego, które umożliwi badanie samochodu sprzężonego z przyczepą lub dwóch mniejszych samochodów.Rysunek 15.6 przedstawia zagospodarowanie stanowiska diagnostycznego. Powierzchnia pomieszczenia 108 m2. Praca na dwie zmiany. Wymagania budowlane: wysokość 4 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20, ściany do wysokości 1,5 m pokryte farbą olejną, podłoga wypoziomowana, olejoodporna, wyłożona gładką terakotą, łatwo zmywalna.Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,2 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,1 gniazdko dawcze 24 V,1 punkt odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-5-1,0 MPa (6-5-10 at),1 kratka ściekowa z osadnikiem błota,1 punkt czerpalny wody o ciśnieniu sieciowym ze zlewem,2 wyciągi spalin ze stanowiska diagnostycznego,wentylacja ogólna, wywiew-nawiew 10-krotny/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.Wyposażenie stanowiska diagnostycznego podano w tablicy 10.5.

Comments

comments