Stanowisko mycia pojazdów samochodowych

Samochód pracuje w warunkach niekorzystnych dla mechanizmów: w ku­rzu, a często i w błocie. Niektóre mechanizmy i połączenia ruchome chro­nić można w zamknięciach i różnego rodzaju uszczelnieniach. Zabezpiecze­nie całego pojazdu samochodowego, zwłaszcza ciężarowego, jest jednak niemożliwe.Kurz i błoto o różnym składzie i gęstości przywierają słabiej lub mocniej do pojazdu, niszczą powłokę ochronną, powodują korozję.Kurz wyschnięty daje się łatwiej zmiatać, wilgotny przywiera bardziej do powierzchni i można go usunąć tylko przez zmycie. Kurz i błoto świeże łatwiej jest zmywać nawarstwione, stwardniałe lub zamarznięte wymaga przed zmyciem zwilżenia.Ilość gromadzącego się na powierzchni pojazdu samochodowego błota i bru­du zależy nie tylko od warunków, w jakich pracuje pojazd, ale także od tego, jak często pojazd jest myty i jak przechowywany. Przyjmuje się, że masa błota zmywanego z samochodu wynosi od 10^-50 kg, a zawar­tość smarów w błocie 4-^6 gramów na 1 kg błota. Zawartość smarów w błocie zwiększa lepkość błota i trudniej jest go usunąć.Samochód niedokładnie umyty wnosi z sobą do stacji obsługi brud i kurz,’ najpierw na stanowiska obsługowo-naprawcze, a następnie wraz z wymon­towanymi zespołami i mechanizmami do innych oddziałów i warsztatów stacji obsługi, na których obowiązuje bezwzględna czystość. Ponieważ czy­stość w stacji obsługi jest warunkiem podstawowym, wpływającym na jakość pracy i jej rezultaty, przeto stopień dokładności mycia pojazdów samochodowych musi być wysoki.Samochody myje się przeważnie zimlną wodą, o ciśnieniu l,8-r-2,0 MPa (18-^-20 at). Wodę ciepłą o temperaturze 35-f-40°C i małym ciśnieniu sto­suje się przed myciem, tylko do odmrażania. Można również stosować my­cie parowodne, jeśli stacja obsługi ma do tego odpowiednie warunki.

Comments

comments