Stanowisko obsługowo-naprawcze

W stacji obsługującej 200 pojazdów ciężarowych powinno być urządzo­nych 5 stanowisk obsługowo-naprawczych, w tym jedno stanowisko sma­rownicze.Dla stacji tej wielkości przyjąć należy 3 stanowiska kanałowe lub dźwig-nikowe i dwa stanowiska bezkanałowe. Stanowisko smarowania wykorzy­stane będzie tylko w ok. 50%, należy przeto dociążyć je innymi pracami ob­sługi technicznej OT-1.Obsługę techniczną OT-1 wykonuje się podczas drugiej zmiany (w nocy), wszystkie zaś obsługi techniczne powyżej OT-1 oraz naprawy bieżące wy­konywać należy w czasie dnia na pierwszej zmianie. Obsługi sezonowe, let­nią OL i zimową OZ, odpowiadające zakresom prac obsłudze technicznej OT-1, mogą być wykonywane na stanowisku obsługi technicznej OT-1. Zagospodarowanie i szczegółowe rozplanowanie powierzchni stanowisk ob-sługowo-naprawczych przedstawiono na rysunku 10.22. Powierzchnia hali obsługowo-naprawczej w stacji obsługi dla 5 stanowisk wyniesie 264 m2 (11*24 m).Wymagania budowlane dla stanowisk obsługo wo-naprawczych: wysokość 4,0 m (w przypadku zastosowania dźwigników kolumnowych 5,0 m), oświe­tlenie naturalne 0,15—0,20, podłoga olejoodporna, wykładana gładką te­rakotą, łatwo zmywalna. Wymagania instalacyjne:2 gniazdka dawcze 220/380 V, 11,8 kW, 6 gniazdek dawczych 220 V, 0,5 kW,4 gniazdka dawcze 24 V,2 punkty odbioru wody o ciśnieniu sieciowym ze zlewem,3 kratki ściekowe (z osadnikiem),5 wyciągów spalin ze stanowisk obsługowo-naprawczych;wentylacja ogólna wywiew-nawiew, wymiana 10-krotna na godzinę,temperatura w pomieszczeniu 15°C.Wyposażenie dla stanowisk obsługowo-naprawczych podane zostało w ta­blicach 10.3 i 10.4.

Comments

comments