Stanowisko smarowania pojazdów samochodowych

Zakres prac obsługi technicznej, w tym prac smarowniczych, jest w każ­dej stacji obsługi jednakowy, niezależnie od liczby obsługiwanego taboru. Różnice polegają tylko na sposobie wykonywania czynności smarowni­czych oraz ich pracochłonności.Pracochłonność czynności smarowniczych zależy od rodzaju i wyposaże­nia stanowiska do smarowania pojazdów samochodowych. Inne będą urzą­dzenia, przyrządy i narzędzia specjalne w stacji obsługującej 400 samo­chodów, inne w stacji obsługującej 200 samochodów i jeszcze inne w stacji obsługującej 100 i mniejszą liczbę pojazdów samochodowych. W dużych stacjach obsługi prace smarownicze są w znacznym stopniu zme­chanizowane, w stacjach obsługi średniej wielkości tylko niektóre czyn­ności mogą być zmechanizowane. W małych stacjach obsługi prace sma­rownicze wykonuje się ręcznie.Do mechanizacji kwalifikują się następujące prace smarownicze:odbiór i odprowadzenie zużytego oleju silnikowego i przekładniowego z zespołów pojazdu,doprowadzenie oleju silnikowego i przekładniowego do zespołów po­jazdu oraz napełnienie zespołów,smarowanie pojazdu, ,spryskiwanie podwozia pojazdu.W dużych stacjach obsługi prace smarownicze wykonuje się oddzielnie na stanowiskach specjalistycznych, w średnich stacjach obsługi, a zwłaszcza w małych prace smarownicze wykonuje się na stanowisku OT-1. Specjalizacja w dużych stacjach obsługi polega na tym, że stanowisko do smarowania pojazdów samochodowych jest wyposażone w specjalne urzą­dzenia, przyrządy i narzędzia. Może to być stanowisko indywidualne, ob­sługujące pod względem prac smarowniczych cały pojazd. W przypadku wykonywania dużej liczby prac smarowniczych dzieli się je na grupy w zależności od rodzaju i wykonuje na dwóch, a nawet trzech stanowiskach. Przemieszczanie pojazdu ze stanowiska na stanowisko od­bywać się może indywidualnie lub mechanicznie, w jednakowym dla każ­dego stanowiska takcie pracy.W stacjach obsługi samochodów średniej wielkości, w których zapotrze­bowanie nowego i odprowadzanie starego oleju silnikowego i przekładnio­wego oraz smarów jest mniejsze, prace smarownicze są wykonywane na stanowisku obsługi technicznej OT-1.Stanowisko smarownicze może być kanałowe, wyposażone w dźwignik przejezdny, zawieszony na brzegach kanału (rys. 10.15) lub dźwignikowe. Zużyty olej spuszczany jest na stanowisku do przejezdnego zbiornika (ryś.10.16), umieszczonego w kanale, skąd jest przepompowywany pod ciśnie­niem do zbiornika znajdującego się poza kanałem. W niektórych przypad­kach do odprowadzania zużytego oleju ze stanowiska stosuje się urządze­nie złożone z przewodów rurowych, połączonych wahliwie i zaopatrzonych na górnym przewodzie w lejek (rys. 10.17).Praktyczny w zastosowaniu jest zestaw smarowniczy (rys. 10.18), wypo­sażony w urządzenie przekaźnikowe oleju i smarów oraz w przyrząd, wy­kazujący pobraną ilość. Wewnątrz zestawu smarowniczego umieszcza się olej i smary w beczkach metalowych, o znormalizowanych wymiarachhandlowych. Każdą beczkę łączy się z odpowiednim urządzeniem przekaź-nikowo-pomiarowym. Jednym z elementów działania zestawu smarowni­czego jest sprężone powietrze, czerpane z instalacji sprężonego powietrza w stacji obsługi, o której będzie mowa w rozdziale 12.2.W stacjach małych, obsługujących 70—100 samochodów, ma zastosowa­nie zestaw smarowniczy małych wymiarów lub napełniacze oleju i sma­rów, przewoźne na kółkach (rys. 10.19). Napełniacze oleju mogą być rę­czne lub pneumatyczne. Pierwszeństwo w wyborze należy dać napełnia-czom pneumatycznym.Wskazane jest, aby smarowanie odbywało się pod ciśnieniem, przy użyciu sprężonego powietrza (rys. 10.20).Przy niewielkiej liczbie obsługiwanych samochodów prace smarownicze łączy się z obsługą techniczną OT-1 i wykonuje na jednym stanowisku. Przy wykonywaniu naprawy bieżącej, której towarzyszą czynności sma­rownicze, nie zawsze konieczne jest wprowadzanie pojazdu samochodo­wego na stanowisko smarownicze. Zarówno uzupełnienie oleju, jak i nie­które prace smarownicze mogą i powinny być wykonane na stanowisku naprawy. Należy wtedy, również w dużych stacjach obsługi, posługiwać się przenośnym sprzętem smarowniczym, a mianowicie ręcznymi napeł-niaczami oleju i smarownicą nożną. Przenośne urządzenia smarownicze powinny w każdej stacji obsługi stanowić konieczną rezerwę właściwych urządzeń smarowniczych.Do zapieczonych sworzni resorowych, oprócz pompy-przebijaka, nie jest potrzebne na stanowisku smarowniczym inne specjalne wyposażenie. Przy hamulcach i łożyskach kół potrzebne prace na stanowisku smarowniczym wykonuje monter grupy obsługowo-naprawczej, który dysponuje odpo­wiednimi narzędziami.Stanowisko smarownicze powinno być zlokalizowane w pomieszczeniu za­mkniętym, oddzielonym od innych stanowisk. Wskazane jest, aby było usytuowane w sąsiedztwie obsługi OT-1, można wówczas wykorzystać sta­nowisko smarownicze do niektórych prac z zakresu obsługi OT-1.Stanowisko smarowania może być przelotowe lub nieprzelotowe (rys. 10.21). W dużych stacjach obsługi stanowisko smarowania powinno być przelotowe.

Comments

comments