Technologia obsługi technicznej samochodów

Pod pojęciem technologii obsługi należy rozumieć sposób i określoną kolejność wykonywania poszczególnych zabiegów i czynności obsłu­gowych w pełnym ich zakresie.Obsługa techniczna samochodu składa się z całego szeregu operacji, wykonywanych w zależności od ich charakteru, oddzielnie lub łączo­nych w określone grupy pokrewne technologicznie i tworzące jeden składowy cykl obsługowy.Podział czynności umożliwia większą specjalizację pracowników ob­sługi i lepsze wykorzystanie właściwych im kwalifikacji, a co nie mniej ważne, szersze stosowanie specjalnych urządzeń, narzędzi i przyrządów przewidzianych do łatwiejszego wykonania określonych operacji. Mówiąc o wyposażeniu stanowiska i technologii obsługi trzeba podkreślić, że prawidłowe wykonanie czynności obsługowych jest również uwarun­kowane możliwością swobodnego dostępu do obsługiwanych zespołów i całego samochodu ze wszystkich jego stron.Zakres obsługi i sposób jej przeprowadzenia w stosunku do poszcze­gólnych typów pojazdów powinny być zgodne z fabryczną instrukcją obsługi. W przypadkach gdy użytkownik takiej instrukcji nie ma i nie ma możliwości jej uzyskania, obsługę należy przeprowadzać w oparciuo ramowy zakres czynności. Dotyczy to w zasadzie samochodów importowanych starszej produkcji.

Comments

comments