Transport materiałów łatwo palnych

Materiały płynne, jak benzyna, nafta, oleje napędowe, są przewożone do zajezdni samochodowej autocysternami, odpowiednio zabezpieczonymi przeciwpożarowe Jednak w czasie napełniania lub opróżniania cystern wzrasta zagrożenie pożarowe i jest ono tym większe, im wyższa jest tem­peratura otoczenia. Do pożaru lub wybuchu par benzyny może wówczas doprowadzić jedna z wymienionych przyczyn:przeskok iskry wyładowania elektrycznego (wskutek naelektryzowania się paliwa przy jego ruchu lub ruchu naczynia),wywołanie iskry wskutek uderzenia mechanicznego,zbliżenie otwartego ognia (np. palenie tytoniu),używanie urządzeń elektrycznych w bezpośredniej bliskości przelewa­nego materiału palnego,przecieki lub rozlanie cieczy palnych.W celu zabezpieczenia przed ewentualnością pożaru należy przestrzegać zasad postępowania eliminujących możliwości wystąpienia wymienionych potencjalnych przyczyn pożaru, w szczególności:cysterna powinna być dobrze uziemiona w czasie napełniania i opróż­niania, a także w czasie jazdy (przez luźno wiszące łańcuchy, ale tak aby nie uderzały one o elementy autocysterny). Aby uniknąć rozpryskiwania cieczy lub zbyt dużej szybkości ruchu strugi cieczy, otwór wlewowy po­winien być nie wyżej niż 15 cm nad dnem zbiornika. Podczas napełniania zbiornika należy pozostawić około 6-r-8% jego objętości jako wolną prze­strzeń dla gromadzących się par,w celu uniknięcia iskry wywołanej uderzeniami mechanicznymi nie wol­no używać przedmiotów i narzędzi z metali iskrzących, a pracownik wcho­dzący na autocysternę powinien posiadać obuwie gumowe,nie wolno używać otwartego ognia lub palić tytoniu w promieniu do 10 m od autocysterny,nie wolno posługiwać się lampami elektrycznymi (np. do sprawdzenia wnętrza zbiornika). Używać można tylko specjalnych prętów nieiskrzą-cych,należy zachować czystość i sprawność urządzeń rozlewowych, unikać rozlewania cieczy łatwo palnej.Niezależnie od przestrzegania tych zaleceń, każda autocysterna musi być zaopatrzona w następujący sprzęt pożarniczy:1 gaśnicę śniegową 6 kg,1 gaśnicę tetrową 5 kg,1 koc przeciwpożarowy.W czasie transportu cieczy łatwo palnych należy przestrzegać przepisów obowiązujących przy przewozie materiałów niebezpiecznych oraz zacho­wać szczególną ostrożność jazdy, aby uniknąć niebezpieczeństwa uczest­niczenia w wypadku drogowym.Smary płynne przewożone są w beczkach 200-litrowych albo w naczy­niach blaszanych 1- lub 5-litrowych.Smary stałe przewożone są w beczkach drewnianych o pojemności 60, 120 lub 200 litrów. Ponieważ smary przewożone są w opakowaniach w mniejszych ilościach, nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia po­żarowego. Wyroby gumowe (opony, dętki, wykładziny podłogowe, pasy, uszczelki, podkładki itp.) przewożone są bez opakowania (np. opony) lub jako mniejsze elementy — w opakowaniach tekturowych lub podobnych (np. uszczelki). Zagrożenie pożarowe tych wyrobów może zaistnieć zasad­niczo tylko w przypadku zaprószenia ognia, rzadziej wskutek reakcji che­micznej gumy z innymi przedmiotami przewożonymi równocześnie. Po­dobnie wyroby z tkanin, płótna czy brezentu zagrożone mogą być pożarem w przypadku zaprószenia ognia.Należy jednak przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy załadunku, przewozie lub wyładunku elementów gumowych lub wyrobów z brezentu, tkanin, a w szczególności:przestrzegać zakazu palenia tytoniu i zbliżania się z otwartym ogniem,nie przeprowadzać prac spawalniczych w bezpośredniej bliskości ma­teriałów gumowych,nie przewozić wyrobów gumowych razem z benzyną, kwasami, gazami technicznymi, węglem drzewnym oraz z tłuszczami i olejami. Acetylen i tlen. Zagrożenie możliwością wybuchu butli z tlenem lub acetylenem związane jest z wrażliwością gazów na działanie podwyż­szonej temperatury, na wstrząsy i uderzenia. Także zanieczyszczenie tłusz­czami tych butli może spowodować zapalenie tłuszczów (w przypadku prze­cieku gazów), a w konsekwencji wybuch butli i pożar.W związku z wyjątkowym niebezpieczeństwem dla ludzi i otoczenia, któ-re wywołuje wybuch butli z gazem, należy bezwzględnie przestrzegać na-stępujących zasad i postanowień: .samochód do przewożenia butli z gazami technicznymi powinien być wyposażony w specjalną ramę drewnianą z odpowiednimi wycięciami, służącymi do ułożenia butli. Głębokość wycięcia powinna odpowiadać po­łowie średnicy butli. Wycięcia te powinny być obite filcem i zaopatrzone w klamry, zabezpieczające butlę przed wypadnięciem podczas wstrząsów samochodu,obsługa zarówno samochodu, jak i butli powinna być dokładnie zapo­znana z niebezpieczeństwem, jakie stwarzają butle z gazami technicznymi oraz z właściwymi sposobami obchodzenia się z nimi,butle powinny być ułożone na samochodzie’zaworami w jedną stronę, tak aby na skutek nieszczelności zaworu gaz nie oddziaływał bezpośred­nio na sąsiednie butle,każda butla powinna mieć kołpak ochronny zabezpieczający zawór,butle powinny być przenoszone i przewożone w pozycji leżącej, a ich załadunek i wyładunek powinien być dokonywany przez dwóch praco­wników,podczas manipulacji z butlami pracownicy powinni mieć rękawice nie zanieczyszczone tłuszczami, olejami bądź smarami,butle przewożone samochodem powinny być przykryte brezentem, szczególnie w okresie letnim, celem zabezpieczenia ich przed działaniem promieni słonecznych,łącznie z butlami nie wolno przewozić ludzi oraz jakichkolwiek mate­riałów, surowców lub przedmiotów.Lakiery, farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki. La­kiery i farby są przewożone zwykle w opakowaniach blaszanych, zaś roz­cieńczalniki i rozpuszczalniki w opakowaniach szklanych (butelki, balony szklane w koszach itp.). Podczas transportu, załadunku lub wyładunku ist­nieje duże zagrożenie pożarowe ze względu na możliwość wystąpienia nie­szczelności lub stłuczenia opakowań szklanych.Bezpośrednią wówczas przyczyną zapalenia się w czasie transportu może być:zaprószenie ognia (palenie tytoniu, używanie otwartego ognia),wystąpienie iskry, np. z rury wylotowej, z instalacji elektrycznej,zapalenie się rozlanej cieczy od gorących elementów samochodu (np. od rury wylotowej),zapalenie się wiórów drzewnych, stosowanych w opakowaniach balo­nów szklanych, od rozlanych stężonych kwasów.Podczas transportu omawianych cieczy należy przestrzegać następujących postanowień:pobierając materiały do przewozu należy zwrócić uwagę na stan zam­knięcia naczyń oraz właściwy stan samych naczyń. Niedopuszczalne są żadne prowizoryczne zamknięcia naczyń wypełnionych cieczami łatwo palnymi,ochronne kosze wiklinowe muszą być w dobrym stanie, zaś przestrzeń ochronna między ścianami kosza a balonem nie może być wypełniona szma­tami lub innymi tkaninami tekstylnymi,nie wolno palić tytoniu lub używać otwartego ognia w pobliżu prze­wożonego ładunku,nie wolno przewozić kwasów i gazów technicznych łącznie z omawia­nymi materiałami.Przewóz’ ładunku powinien odbywać się na samochodzie mającym plan­deki brezentowe. Nie należy natomiast przykrywać ładunku bezpośrednio ze względu na możliwość zamoczenia przykrycia przez rozlane ciecze łatwo palne.Pracownicy wyznaczeni do manipulacji i transportu omawianych materia­łów powinni być przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa przeciw­pożarowego.

Comments

comments