Układ stanowisk obsługowo-naprawczych

Układ stanowisk obsługowo-naprawczych w stacji obsługi zależy od wiel­kości i kształtu pomieszczenia oraz od zastosowanej metody wykonywa­nia obsługi i napraw.Najczęściej stosuje się następujące układy:jednorzędowy — wielobramowy, ze stanowiskami usytuowanymi pro­stopadle do ściany wjazdowej, z oddzielnym wjazdem z zewnątrz na każ­de stanowisko (rys. 11.14a),jednorzędowy, ze stanowiskami usytuowanymi prostopadle do jednej ze ścian, z przejazdem wewnątrz hali (rys. 11.14b),jednorzędowy, ze stanowiskami usytuowanymi ukośnie do osi drogi wjazdowej, z przejazdem wewnątrz hali (rys. 11.14c),jednorzędowy, mieszany, polegający na tym, że część stanowisk jest usytuowana prostopadle do osi drogi wjazdowej, a część ukośnie, z prze­jazdem wewnątrz hali (rys. 11.14d),dwurzędowy, ze stanowiskami usytuowanymi prostopadle lub ukoś-nie do osi drogi wjazdowej, z przejazdem wewnątrz hali między rzędami (rys. 11.14e),f) dwurzędowy, mieszany, polegający na tym, że część stanowisk jest usytuowana prostopadle do osi drogi wjazdowej, a część ukośnie, z prze­jazdem wewnątrz hali (rys. 11.14f).Z wymienionych układów najkorzystniejszy jest, ze względu na zajmo­waną powierzchnię, układ jednorzędowy, bramowy, z oddzielnym wjaz­dem samochodu na każde stanowisko.Układ stanowisk usytuowanych prostopadle do ściany jest korzystniejszy od układu ze stanowiskami usytuowanymi ukośnie dla takiej samej liczby pojazdów i jednorzędowego układu stanowisk z przejazdem wewnątrz hali.Układ jednorzędowy mieszany, z przejazdem wewnątrz hali, zajmuje wiel­kość powierzchni pośrednią między układem stanowisk prostopadłym i uko­śnym. Układ ten jest również mniej korzystny w porównaniu z układem jednorzędowym ze stanowiskami usytuowanymi prostopadle do ściany, ponieważ korzyści z tytułu zmniejszenia powierzchni w wyniku ułatwie­nia wjazdu na stanowiska są mniejsze niż straty na powierzchni przezna­czonej na stanowiska.Niewielka różnica w wielkości powierzchni jest między układem dwurzę­dowym, ze stanowiskami usytuowanymi prostopadle do ścian z przejaz­dem między rzędami w hali a układem dwurzędowym, mieszanym. Po­wierzchnia układu dwurzędowego mieszanego jest większa, lecz równo­cześnie liczba stanowisk usytuowanych prostopadle w tym układzie może być większa o 1 stanowisko aniżeli w układzie stanowisk ukośnych.Szerokość przejazdu między rzędami w układzie dwurzędowym, w któ­rym stanowiska są usytuowane ukośnie, pod kątem przekraczającym 60° do osi drogi przejazdowej, jest taka sama, jak szerokość drogi przejazdo­wej niezbędna dla stanowisk usytuowanych prostopadle (rys. 11.16).Ustalając układ stanowisk, zwłaszcza w przypadku adaptowania istnieją­cych pomieszczeń, należy wziąć pod uwagę, że usytuowanie stanowisk u-kośnie, pod kątem większym niż 60°, daje na szerokości drogi przejaz­dowej minimalną oszczędność. Dotyczy to także układu jednorzędowego ze stanowiskami usytuowanymi ukośnie do osi drogi przejazdowej we­wnątrz hali.

Comments

comments