Uruchamianie silnika po naprawie

Bezpieczne uruchamianie silnika, w którym przewody paliwa i gaźnik nie są napełnione paliwem, odbywa się w następujący sposób:napełnia się przewody i gaźnik paliwa dźwignią ręczną przy pompie paliwa;jeżeli pompa zasilająca nie ma pomocniczej dźwigni ręcznej, to wtłacza się.sprężone powietrze do zbiornika otworkiem w korku wlewowym do chwili, aż zacznie wyciekać paliwo z końcówki przewodu paliwa przy gaź-niku; jest to sygnał, że przewody są napełnione paliwem; sprężone powie­trze może być wtłaczane ze sprężarki lub za pomocą pompy ręcznej;dokręca się końcówkę przewodu i uruchamia silnik. Uruchamianie silnika przez wlewanie paliwa do gaźnika jest w zasadzie zabronione. Jednakże-w przypadku powstania takich okoliczności, które zmuszają obsługę do niezwłocznego uruchomienia silnika, np. przy braku sprężonego powietrza, czynność tę należy wykonać w sposób następujący: zdjąć filtr powietrza, wlać do gaźnika około 50 cm3 paliwa, odstawić poza kabinę kierowcy butelkę lub bańkę, nałożyć filtr i uruchomić silnik. Przed podjęciem tych czynności należy upewnić się, czy dostępna jest gaśnica pianowa.Uruchamianie silnika przy jednoczesnym wlewaniu paliwa do gaźnika jest zabronione. Niedozwolone jest również zalewanie gaźnika poprzez filtr pewietrza. Uruchamianie silnika może nastąpić dopiero po upewnieniu się, czy nie stanowi to niebezpieczeństwa dla innych osób. Podczas uruchamiania silnika przy użyciu korby rozruchowej monter wy­konujący tę czynność obowiązany jest przestrzegać następujących zasad:wzbronione jest stosowanie dodatkowych dźwigni, rękojeści itp. do kor­by rozruchowej lub zaczepu na wale korbowym,rękojeść korby rozruchowej należy obejmować całą dłonią, przy czym kciuk nie powinien obejmować korby, lecz powinien być ułożony równole­gle do palca wskazującego,korba rozruchowa powinna być zaopatrzona w rękojeść w postaci lek­ko obracającej się gładkiej tulejki,zaczepy na wale korbowym i korbie rozruchowej powinny być właści­wego kształtu i wzajemnie dopasowane,urządzenie zapłonowe powinno być ustawione w pozycji zapłonu opóź­nionego, zgodnie z zaleceniami instrukcji fabrycznej dla danego typu po­jazdu,szybki ruch korby powinien być wykonywany przez kręcenie nią z dol­nego położenia do górnego (poderwanie),silnik może być uruchamiany tylko przez osoby posiadające praktycz­ne umiejętności posługiwania się korbą rozruchową.

Comments

comments