Urządzenia do badania stanu technicznego zespołów podwozia

Przyrządy do badania ustawienia przednich kół. Ustawienie przednich kół określają następujące wielkości:— kąt pochylenia koła, czyli kąt zawarty między płaszczyzną koła a pionem;— kąt pochylenia sworznia zwrotnicy, czyli kąt jaki tworzą w rzucie 134 na płaszczyznę pionową, prostopadłą do kierunku jazdy — oś sworz­nia zwrotnicy i przecinająca się z nią prosta pionowa; — kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, czyli kąt jaki tworzą w rzu­cie na płaszczyznę pionową, równoległą do kierunku jazdy — oś sworznia zwrotnicy i przecinająca się z nią prosta pionowa;— zbieżność kół przednich, czyli określona w mm różnica między od­ległościami obręczy na tyle i przodzie kół przednich, mierzonymi w płaszczyźnie poziomej na wysokości osi obrotu kół, po ustawieniu ich do jazdy na wprost. Przyrząd do pomiaru zbieżności kół. Rozróżnia się przyrządy do po­miaru bezpośredniego, tzw. przymiary oraz przyrządy do pomiaru po­średniego. Uniwersalne przymiary teleskopowe albo rozsu­wane umożliwiają po przystawieniu ich końcówek do wewnętrznych obrzeży tarczy koła — najpierw z przodu koła (podziałkę ustawia się na zero), a następnie z tyłu koła — bezpośrednie odczytanie zbieżności kółw mm. Pomiar przeprowadza się na wysokości osi obrotu koła lub określonej dla danego przyrządu długości zwisającego łańcuszka. Przy­rządy tego typu są dość kłopotbwe w użyciu, dlatego też bardzo często stosuje się specjalne przyrządy optyczne, przystawiane do tarcz kół od zewnątrz i umożliwiające bezpośredni odczyt.Przyrządy do sprawdzania kątów ustawienia kół różnorodnej konstrukcji, z reguły uniwersalne, umożliwiają pomiar wszystkich trzech kątów (pochylenia kół, wyprzedzenia sworznia zwrotnicy oraz pochylenia sworznia zwrotnicy). Działanie tego rodzaju przyrządów jest zwykle oparte na zależności kąta pochylenia koła od kąta pochylenia sworznia zwrotnicy i kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Wskutek skręcania w bok koła przedniego kąt jego pochylenia zmienia się w bez-pośredniej zależności od kątów pochylenia i wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Najczęściej spotyka się przyrządy dostawiane do tarcz kół lub mocowane na tarczy, albo na czopie zwrotnicy. Optyczne urządze­nia umożliwiają pomiar zbieżności kół, kątów ustawienia kół, skrętu kół oraz ustawienia osi pojazdu. Wyniki pomiarów odczytuje się albo na specjalnych podświetlanych podziałówkach, albo na ekranach. Przyrząd pokazany na rysunku 1-91 wyróżnia się dogodnością użytkowania, pro­stotą i praktycznie dostateczną dokładnością.Do najczęściej spotykanych w Polsce należą przyrządy HPA , DUNLOP, WEAVER oraz VLC. Różnią się one między sobą nieraz dość znacznie, jeśli chodzi o konstrukcję, ale zasadaich działania jest zawsze taka sama. Kąty pochylenia kół przednich mierzy się po ustawieniu samochodu na poziomej utwardzonej na­wierzchni, przy czym pojazd powinien być w pełni obciążony, a ciśnie­nie powietrza w ogumieniu odpowiadać zaleconemu przez wytwórnię. Aby ułatwić skręcanie w bok kół kierowanych i określenie kątów skrę­cania koła wewnętrznego i zewnętrznego, stosuje się tarcze obrotowe. Tarcze takie mają ułożyskowane obrotnice i są za­opatrzone w podziałki kątowe.Przyrząd do pomiaru momentu hamowania na kołach jest to zwykle dynamometr hydrauliczny lub sprężynowy. Moment hamo­wania mierzy się po uprzednim podniesieniu przodu lub tyłu samo­chodu, tak aby badane koło mogło się swobodnie obracać w powietrzu. Przyrząd nakłada się na koło jezdne w taki sposób, aby szczęki obej­mowały oponę, a dźwignia przyrządu była prostopadła do obwodu koła.Aby zapewnić jednakową i określoną siłę nacisku na pedał hamulca, wciska się go za pomocą hydraulicznego lub mechanicznego rozpie-racza.Duże stacje obsługi i zakłady naprawcze dysponują zwykle stano­wiskami o specjalnej konstrukcji, które umożliwiają określanie sku­teczności hamowania kół jednej lub kilku osi i jednoczesne pomiary momentów hamowania poszczegól­nych kół. Na stanowisku takim samochód ustawia się na elementach najazdowych, a następ­nie włącza się napęd tych elementów (pomiar statyczny). Hamulce włą­cza się przez wywarcie określonego nacisku na pedał. Odpowiednie wskaźniki umożliwiają bezpośredni odczyt sił hamowania.Opóźnieniomierz jest to przyrząd przeważnie bezwładnościowy, do ba­dania skuteczności hamowania przez pomiar największego lub średnie­go opóźnienia w m/s2. Najczęściej spotyka się przyrządy SIEMENS oraz TAPLEY. Przyrząd taki mocuje się na szybie przedniej -(przy użyciu przyssawek) lub w in­nym miejscu w kabinie kierowcy. Często przyrząd wyskalowany jest w stopach/s2 i stopach (droga hamo­wania), a podziałówka w określo­nych zakresach (hamowanie dobre, dopuszczalne i niedostateczne) jest barwiona (kolor zielony, żółty oraz czerwony). Niektóre z przyrządów (np. TAPLEY) umożliwiają ponadto wyznaczenie przyspieszenia samo­chodu. Do badań dokładnych służy specjalny przyrząd — tzw. piąte koło.Przyrząd do pomiaru luzu koła kierownicy. Pomiar luzu obwodowego koła kierownicy umożliwia ocenę stanu luzów w całym układzie kie­rowniczym. Największy luz obrotowy koła kierownicy nie powinien przekraczać 1/10 pełnego obrotu (36°). Do pomiaru luzu koła kierownicy służy najczęściej przyrząd, którego wskazówkę mocuje się do kolumny kierownicy, a podstawę przyrządu wraz ze sprzężonym dynamometrem do koła kierownicy. Kąt, jaki zatacza wskazówka od lewego skrajnego położenia do prawego bez spowodowania poruszenia się kół kierowanych, odpowiada luzowi koła kierownicy.Dynamometr sprężynowy stosuje się do pomiaru oporów w prze­kładni kierowniczej, do sprawdzania napięcia sprężyn przerywacza, do­cisku szczotek prądnic oraz rozruszników itp.

Comments

comments