Urządzenia do składowania materiałów technicznych

Urządzenia do składowania materiałów, a więc stali w prętach rur, blachy, drutu, gwoździ itp. określić można na podstawie ich ciężaru i objętości. Ciężar przyjmuje się na podstawie danych przeliczeniowych z tablicy 19.4.1 2 ti,Z 1 = 0,3 [m»]stal płaska w prętach, q — 0,8 tblacha stalowa grubości ponad 1 mm w arkuszach q — 1,2 t V =4 t/m3Urządzenia do składowania materiałów dobiera się stosownie do kształtu, objętości oraz sposobu ich składowania. Przytoczone przykłady określania liczby i rodzaju urządzeń magazynowych do składowania części zamien­nych i materiałów traktować należy przykładowo jako orientacyjne. Szczegółowe określenie ilości i rodzaju urządzeń magazynowych uzyskać można w wyniku szczegółowego zagospodarowania (wykonanie planów pó­łek, regałów i wydzielonych miejsc składowania) według podanych norm. Powierzchnię pomieszczenia składowania części zamiennych i materiałów obliczyć można ze wzoru:gdzie:F — powierzchnia zajęta przez urządzenie i wydzielone miejsca składo­wania,k — współczynnik zagęszczenia przyjmuje się równy 3. Przyjmując urządzenia oraz miejsca wydzielone do składowania o łącznej powierzchni 37,2 m2, powierzchnia pomieszczenia wyniesie:Fm = F-k = 37,2-3 = 112 m2Plan zagospodarowania magazynu części zamiennych i materiałów poka­zano na rysunku 19.10.

Comments

comments