Urządzenia magazynowe

Magazyny, urządzenia magazynowe i operacje, jakie są dokonywane w ma­gazynach stanowią nieodzowną składową część zaplecza technicznego trans­portu samochodowego, a w szczególności stacji obsługi.Części zamienne i materiały techniczne do pojazdów samochodowych prze­chowuje się (składuje) na:półkach,regałach,w zasobnikach,wolnych powierzchniach magazynu ,w miejscach składowania. Rodzaj urządzeń i sposób składowania zależą od kształtów, ciężaru oraz liczby składowanych części zamiennych i materiałów. Na ogół przyjmuje się następujący podział na grupy składowania:1) części małych wymiarów, w tym drobnica, jak śruby, tuleje, sworznie, panewki itp.,części średnich wymiarów, jak korbowody, tłoki, koła talerzowe, ra­miona zwrotnic, drążki kierownicze itp.,części dużych wymiarów, jak wały korbowe, belki osi przedniej, póło-sie itp.Podział ten nie obejmuje takich zespołów, jak rama podwozia, kabina kie­rowcy, silnik, skrzynia biegów, oś przednia, tylny most itp., które należy składować w magazynie na wolnych miejscach składowania.W tablicy 19.2 przedstawiono podział części zamiennych na grupy, wyko­nany dla dziewięciu zespołów samochodu ciężarowego Star, średniej ła­downości, na podstawie fabrycznego katalogu części zamiennych. Procentowy udział poszczególnych grup, w ogólnej liczbie obliczonych po­zycji, przedstawia się następująco:części małych wymiarów 80%,części średnich wymiarów 15%,części dużych wymiarów 5%.Z podziału powyższego wynika, że urządzenia do składowania części za­miennych muszą być odmienne dla każdej grupy, a nadto dostosowane do wymiarów, kształtu i ciężaru części zamiennych danej grupy. W tym celu w magazynie muszą być zainstalowane różnego rodzaju półki, regały, za­sobniki i obliczone miejsca dla wolnego składowania części dużych.Długość półek i regałów może być różna. Półki i regały zbyt długie trud­no jest przewozić i ustawiać, dlatego wykonuje się je w sekcjach długości do 3 m i w razie potrzeby zestawia w szeregi. Różne rodzaje urządzeń ma­gazynowych do składowania części zamiennych i materiałów technicznych przedstawiono na rysunku zbiorczym 19.2. Wysokość półek i regałów nie powinna przekraczać 2 m. Przy ich parterowej wysokości można składo­wać i wyjmować części zamienne bez posługiwania się drabinkami, jak to pokazuje rysunek 19.3.Jeśli dysponuje się niewystarczającą powierzchnią magazynu, a wysokość pomieszczenia na to pozwala, urządzić należy magazyn piętrowy, jak to pokazuje rysunk 19.4, jednak wysokość półek na piętrze nie powinna prze­kraczać 1,5 m. Ponadto na piętrze górnym należy lokować części lekkie i nieczęsto pobierane.Półki i regały, zwłaszcza na drobne części, powinny być typu uniwersal­nego z możliwością zmiany wielkości odstępów między płytami poziomy­mi i przegrodami pionowymi (rys. 19.5). Wykonuje się je z metalu, dre­wna lub materiałów zastępczych np. płyty pilśniowej; pokrywa farbą ochronną olejną albo lakierem barwy ciemnooliwkowej; listwy przypo­dłogowe powinny mieć barwę białą.Półki klatkowe mogą być ustawiane przy ścianie lub też mogą być od­wrócone do siebie tyłem, łączone w zestawy wolno stojące. Regały pły­towe należy łączyć po dwa z dostępem od jednej podłużnej strony. Nato­miast regały do składowania materiałów prętowych pionowo — z dostę­pem po obydwu stronach.W obrocie handlowym znajdują się półki magazynowe uniwersalne typu składanego, które mogą być wykorzystane dla składowania części w ma­gazynach stacji obsługi.

Comments

comments