Urzędowa kontrola stanu technicznego pojazdów samochodowych

Urzędową kontrolę stanu technicznego pojazdów samochodowych prowa­dzą wyznaczone i upoważnione stacje obsługi mające stanowiska kontroli stanu technicznego, wyposażone w odpowiednie narzędzia pomiarowe, urządzenia diagnostyczne i inne niezbędne przyrządy.Przed dopuszczeniem po raz pierwszy do ruchu pojazdu samochodowego stwierdzane jest spełnienie następujących warunków:nieprzekraczanie obowiązujących wymiarów (długości, szerokości, wy­sokości),nieprzekraczanie dopuszczalnych nacisków na oś i dopuszczalnej masy całkowitej,posiadanie dostatecznych mocy silnika w stosunku do dopuszczalnego ciężaru całkowitego,wyposażenie w odpowiedni system kierowania,odpowiedniej widoczności z miejsca kierującego,wyposażenie w odpowiednie systemy hamulcowe, zapewniające właś­ciwą skuteczność hamowania,wyposażenie w niezbędne światła i prawidłowe ustawienie tych świa­teł,prawidłowa geometria układu jezdnego, zapewniająca właściwe warun­ki jazdy i skrętu,nieprzekraczanie dopuszczalnych granic zanieczyszczeń środowiska,legalizacja drogomierza (licznika kilometrów).Urzędowe badanie stanu technicznego może być powierzone jednostkom transportowym pod warunkiem, że ich stacje obsługi mają odpowiednio wyposażone stanowisko kontrolno-diagnostyczne. Wówczas jednostka taka wykonuje urzędową kontrolę stanu technicznego pojazdów i z upoważ­nienia organu władzy terenowej wydaje odpowiednie stwierdzenie po­prawności tego stanu.Niezależnie od badań przedeksploatacyjnych oraz urzędowych badań okre­sowych w ramach obowiązującego systemu obsługowo-naprawczego wy­konuje się czynności kontrolne:przez kierowców w ramach obsługi codziennej,przez stację obsługi w ramach obsług okresowych,-— po każdej wykonanej naprawie (kontrola sprawności naprawionego mechanizmu).Prowadzone kontrole urzędowe oraz kontrola stanu technicznego pojazdu w ramach obsług, przewidziana w systemie obsługowo-naprawczym (uwzględniająca zalecenia i instrukcje fabryczne), ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jazdy oraz sprawnej i ekonomicznej eksploatacji pojaz­dów samochodowych.Istotne znaczenie ma kontrola i obsługa pojazdów samochodowych z pun­ktu widzeniaoszczędnego zużycia paliwa i oleju.Obniżenien^zużycia paliwa jest zainteresowany kierowca ze względu na otrzymywane premie paliwowe, a przede wszystkim gospodarka narodo­wa, gdyż produkcja paliw jest oparta o surowce importowane. Czynności związane z kontrolą i regulacją stanu technicznego pojazdu wykonuje się na stacji obsługi okresowo (przy OT-1, OT-2, OT-3) lub niezależnie od przebiegu, gdy występuje nadmierne zużycie paliwa. Niezależnie od czynności okresowych kierowca w toku czynności obsługi codziennej (częściowo w czasie jazdy) powinien dokonywać oceny:— wzrokowej stanu ogumienia pod względem napompowania opon; nie­dopuszczalne są nadmierne ugięcia opon i wymagają kontroli ciśnienio­mierzem;prawidłowości regulacji hamulców przez dotknięcie bębnów hamul­cowych po jeździe bez hamowania; bębny nie powinny być nagrzane;szczelności instalacji paliwowej; wzrokowe sprawdzenie, czy nie ma wycieków paliwa;dymienia przez silniki wysokoprężne; niedopuszczalny jest czarny dym w spalinach rozgrzanego silnika (nawet obciążonego);przecieków olejów z silnika, skrzynki biegów i tylnego mostu; wzro­kowo należy sprawdzić, czy nie występują jakiekolwiek przecieki. Stacje obsługi w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego samo­chodu z punktu widzenia oszczędności paliw prowadzą niezbędne kontro­le i regulacje w czasie OT-1, OT-2 lub OT-3.Zakres kontroli i regulacji, metody kontroli i niezbędne przyrządy kon­trolno-pomiarowe dla silników Star i Jelcz podano w tablicy 6.1. Przeprowadzanie badań stanu technicznego samochodów wymaga odpo­wiednio urządzonych i wyposażonych stanowisk diagnostycznych w sta­cjach obsługi.

Comments

comments