Uszkodzenie chłodnicy

Objawy. Najbardziej typowym objawem uszkodzenia chłodnicy jest wyciek wody, bardziej lub mniej intensywny. Jeżeli uszko­dzenie chłodnicy zostało spowodowane wypadkiem drogowym lub na­jechaniem na przeszkodę, jest ono prawie zawsze łatwo dostrzegalne (pęknięcia, wgniecenia) i często uniemożliwia dalszą jazdę. Przyczyny. Uszkodzenie chłodnicy może nastąpić wskutek: — zamrożenia chłodnicy; woda w chłodnicy (najczęściej w dolnym zbiorniku) może w okresie silnego mrozu zamarznąć i rozsadzić rur-ki rdzenia lub dolny zbiornik — nawet podczas stosunkowo krótkie­go postoju, jeżeli chłodnica nie jest zabezpieczona;skorodowania (przerdzewienia) rdzenia chłodnicy wykonanej z blach stalowych;popękania połączeń lutowanych, zwykle wskutek drgań i wstrząsów,np. w razie użytkowania samochodu w trudnych warunkach drogo­wych (wyboista jezdnia, bezdroża itp.);nieostrożnej lub zbyt szybkiej jazdy kończącej się wypadkiem dro­gowym;uderzenia chłodnicy zgiętą łopatką wentylatora (na przykład wsku­tek zerwania się pasa napędu, który zamotał się w łopatki wenty­latora).Naprawa. Jeżeli chłodnica uległa mechanicznemu uszkodzeniu wskutek wypadku drogowego lub z innych przyczyn, z reguły nie po­zostaje nic innego, jak przekazanie chłodnicy do naprawy w specjali­stycznym warsztacie naprawczym. Trzeba przy tym pamiętać, że zaśle­pienie dość dużej liczby rurek rdzenia (lutowanie) zmniejsza odpowied­nio wydajność chłodnicy i pogarsza chłodzenie silnika. Najwłaściwiej jest więc chłodnicę o poważnie uszkodzonym rdzeniu od razu wymienić na nową.Wskazania. Jeżeli wyciek cieczy chłodzącej z chłodnicy jest duży (ciągła struga wody), nie należy ryzykować dalszej jazdy, ponieważ sil­nik łatwo może się przegrzać wskutek ubytku cieczy chłodzącej z ukła­du chłodzenia.Podczas holowania samochodu na sztywnym dyszlu trzeba zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie przed zsunięciem się ucha dyszla z haka. Luźny dyszel może bowiem zeskoczyć (np. podczas hamowania) i przebić chłodnicę w holowanym pojeździe.

Comments

comments