Uszkodzenie spirali podgrzewacza

Podgrzewacz (świeca żarowa) jest to specjalny grzejnik elektryczny wydzielający ciepło wewnątrz komory spalania. Liczba podgrzewaczy w silniku odpowiada więc ściśle liczbie cylindrów. Zasilanie podgrze­waczy odbywa się z akumulatora. Ze względu na sposób zasilania roz­różnia się podgrzewacze jednobiegunowe (z jednym izolowanym zaci­skiem) i rzadziej dziś używane dwubiegunowe. Ostatnio rozpowszechniają się podgrzewacze tzw. sztabkowe, w których spirale grzejne są osłonięte kołpakami ze stopów żaroodpornych.Warunki pracy spirali podgrzewacza są bardzo trudne. Temperatura pracy (żarzenia) spirali w chwili, gdy przepływa przez nią prąd elek­tryczny wynosi około 1000…. 1100°C, a w czasie pracy silnika tempe­ratura ta wskutek nieustannie powtarzających się procesów spalania utrzymuje się w zakresie 600 … 900°C.Podczas pracy silnika spirala podgrzewacza stale się żarzy, a tym samym odporność jej na wysokie temperatury maleje z biegiem czasu i w końcu spirala się przepala. Proces ten zostaje jeszcze przyspieszony przez chemiczne oddziaływanie gorących gazów spalinowych na żarzą­cą się spiralę.Z powyższych względów materiał stosowany na spirale podgrzewaczy musi się odznaczać, poza wytrzymałością na działanie wysokich tempe­ratur, odpornością na chemiczne oddziaływanie spalin, wysokim opo­rem właściwym, wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na szybkie zmiany temperatur, jakie następują w cylindrze w czasie kolej­nych suwów tłoka. Ponadto materiał spirali musi odznaczać się wyso­kim punktem topliwości, aby nie następowało topienie się spirali.Objawy. O przepalaniu się spirali podgrzewacza (świecy żarowej) świadczą zazwyczaj następujące objawy:widoczne uszkodzenie (przepalenie się) spirali,utrudniony rozruch silnika,po włączeniu podgrzewacza opór kontrolny na tablicy rozdzielczej nie żarzy się (gdy stosowane są podgrzewacze łączone szeregowo, czyli dwubiegunowe).Uszkodzenie spirali może nastąpić z różnych przyczyn, z których do najważniejszych należą:mechaniczne uszkodzenie spirali (nieodpowiedni materiał spirali),niedomagania instalacji elektrycznej,niewłaściwa regulacja wyprzedzenia wtryskiwania,niewłaściwy gatunek paliwa,niewłaściwa praca wtryskiwaczy,— zbyt długie podgrzewanie silnika przed rozruchem. Podgrzewacze włącza się zwykle na okres 30 … 60 sekund, a następ­nie wyłącza się je i natychmiast przystępuje do uruchomienia silnika. Włączanie podgrzewaczy na okres dłuższy niż jedna minuta, mija się z celem (nie poprawia warunków uruchomienia), gdyż powoduje tylko przegrzewanie się spirali i ich przepalanie.Naprawa. Zużyty (przepalony) podgrzewacz należy wymienić na nowy o właściwym napięciu roboczym lub oddać go do naprawy do warsztatu (w celu wymiany przepalonej spirali).

Comments

comments