Uszkodzenie termostatu

Powszechnie w praktyce stosowane są dwa sposoby regulacji tempe­ratury cieczy krążącej w układzie chłodzenia podczas pracy silnika samochodowego:przez zmianę intensywności krążenia cieczy w układzie chłodzenia,przez zmianę intensywności przepływu powietrza przez rdzeń chłod­nicy.Najczęściej reguluje się temperaturę cieczy chłodzącej silnik samo­chodowy przez dławienie dopływu wody do chłodnicy. W takim przy­padku w króćcu przewodu łączącego przestrzeń wodną głowicy cylin­drów z chłodnicą (lub w górnej części obudowy pompy *) wbudowany jest specjalny zawór sterowany termostatem. Jeżeli temperatura cieczy chłodzącej nie przewyższa około 60°C, termostat odcina połączenie mię­dzy głowicą cylindrów i chłodnicą, co uniemożliwia odpływ cieczy chło­dzącej z kadłuba silnika do chłodnicy. Jeżeli silnik pracuje,a termostat jest zamknięty, temperatura cieczy chłodzącej w przestrzeni wodnej kadłuba i głowicy szybko wzrasta.Wskutek podwyższenia się temperatury cieczy chłodzącej do 60… … 70°C, termostat zaczyna się otwierać, co powoduje coraz intensyw­niejsze odpływanie cieczy z głowicy do chłodnicy. Po nagrzaniu się cie­czy chłodzącej do temperatury około 80°C zawór termostatu jest już zwykle całkowicie otwarty. W razie obniżenia się temperatury cieczy chłodzącej poniżej około 80°C termostat zaczyna się przymykać i w wy­niku dalszego spadku temperatury cieczy do 60 … 70 °C termostat od­cina znów połączenie pomiędzy głowicą cylindrów i chłodnicą.Termostat ułatwia więc nagrzewanie się zimnego silnika po rozruchu oraz uniemożliwia przechłodzenie silnika, np. w niskiej temperaturze otoczenia.Regulowanie temperatury cieczy chłodzącej przez zmianę intensyw­ności przepływu powietrza przez chłodnicę polega albo na przesłania­niu w mniejszym lub większym stopniu rdzenia chłodnicy za pomocą żaluzji nastawianych ręcznie z kabiny kierowcy, lub przez termostaty żaluzji, lub przesłon, albo też na włączeniu przez czuj­nik termistorowy elektromagnetycznego wentylatora, co ponadto wydatnie zmniejsza straty mocy silnika na napęd wentylatora.Objawy. Wskutek niedomagania lub uszkodzenia termostatu wystę­pują podobne objawy jak w razie zatkania się przewodu (przerwanie obiegu wody — patrz punkt 2.6.11 lub 2.6.15) łączącego przestrzeń wod­ną głowicy cylindrów z chłodnicą, gdyż termostat jest stale zamknięty (silnik przegrzewa się, a woda w chłodnicy jest stosunkowo chłodna). W razie zacięcia się termostatu w otwartym położeniu, silnik przestaje być zabezpieczony przed przechłodzeniem (patrz punkt 2.6.8).Przyczyny. Powodem uszkodzenia termostatu jest najczęściej pęk­nięcie zbiorniczka termostatu, z którego wydostaje się płyn, w następ­stwie czego zbiorniczek termostatu się kurczy i zamyka przepływ wody z silnika do chłodnicy. Termostat może pęknąć wskutek przegrzania się silnika (np. w razie zbyt silnego rozgrzania się silnika podczas rozruchu bez wody w układzie chłodzenia) lub wskutek zużycia eksploatacyjnego.Naprawa. Uszkodzonego termostatu nie naprawia się, lecz od razu wymienia się go na nowy. Czynności naprawcze ograniczają się jedynie do sprawdzenia prawidłowości jego działania. W niektórych samochodach (Wartburg, P70) termostat jest zamknięty w obudowie i sprawdzenie go przeprowadza się w sposób pokazany na rysunku 2-126.Jeżeli uszkodzenie nastąpiło podczas jazdy, wówczas należy odkręcić górny przewód odpływowy od głowicy i uszkodzony termostat usunąć. Brak termostatu nie powoduje, oczywiście, zmniejszenia się intensyw­ności chłodzenia silnika. Należy jednak pamiętać, że zasadniczo (a szcze­gólnie w okresie zimowym) silnik nie powinien pracować bez termo­statu (chyba że uszkodzenie termostatu nastąpiło w drodze). W razie braku termostatu nic nie zabezpiecza silnika przed przechłodzeniem, które znacznie przyspiesza zużycie cylindrów i pierścieni tłokowych.Wskazania. Z uwagi na wzmożone zużycie gładzi cylindrów wsku­tek przechłodzenia silnika (patrz punkt 2.6.8) w żadnym przypadku nie należy eksploatować samochodu bez termostatu w układzie chłodzenia, a niesprawny termostat trzeba jak najszybciej zastąpić nowym.

Comments

comments