Uszkodzenie wentylatora

Objawy. Jeżeli wentylator utraci wyrównoważenie, np. w razie pogięcia zwichrowania lub obłamania łopatki, podczas pracy sil­nika wentylator wywołuje niepożądane drgania, przy czym na ogół sły­chać jego dość głośne warczenie. Niewyrównoważony wentylator stwa­rza duże zagrożenie dla otoczenia, ponieważ łatwo urywają się jego łopatki lub całkowicie się rozlatuje, niszcząc najbliższe elementy.Niewłaściwe ustawienie łopatek wentylatora zmniejsza wydajność układu chłodzenia i sprzyja przegrzewaniu się silnika, podobnie jak w razie nadmiernego wydzielania się nagaru w komorach spalania lub kamienia kotłowego w układzie chłodzenia.Przyczyny. Wentylator może ulec uszkodzeniu wskutek nieumie­jętnego wbudowywania silnika do ramy lub nieostrożności (np. przy­padkowe uderzenie jakimś ciężkim przedmiotem w łopatkę wentyla­tora), próby przekręcania wału korbowego przez obracanie wentylatora ręką lub też niedbałej naprawy (przeginanie lub nieumiejętne prosto­wanie zgiętych łopatek). Uszkodzenie wentylatora może nastąpić rów­nież podczas pracy silnika, np. w razie zerwania się pasa napędu wenty­latora. Niedomagania te nie dotyczą wentylatorów wykonanych z two­rzyw sztucznych, ze względu na ich dużą elastyczność. Mimo to, szcze­gólnie w obniżonej temperaturze, łopatki mogą stosunkowo łatwo pęk­nąć i z tym trzeba się liczyć przy wszelkich pracach związanych z wen­tylatorem.Naprawa. Jeżeli łopatka wentylatora jest nieznacznie odkształcona, kierowca może sam ją wyprostować. Jest to możliwe jednak tylko wów­czas, gdy pozostałe łopatki nie wykazują odkształceń lub zwichrowań i można się na nich wzorować, aby nie spowodować braku wyrównoważenia. W razie znacznych odkształceń jednej lub kilku łopatek wen­tylator należy wymienić na nowy, choćby łopatki nadawały się do pro­stowania, ponieważ mimo ich wyprostowania wentylator będzie zawsze mniej lub bardziej niewyrównoważony, co spowoduje szybkie zużycie łożysk jego wałka.Wentylator o parzystej liczbie łopatek w przypadku urwania się jed­nej z łopatek traci wyrównoważenie, które doraźnie można przywrócić przez odcięcie łopatki położonej przeciwległe w stosunku do obłamanej łopatki (liczba łopatek nieznacznie tylko wpływa na wydajność wen­tylatora). Natomiast kiedy wentylator ma nieparzystą liczbę łopatek, braku wyrównoważenia wskutek urwania się jednej z łopatek przy­wrócić już nie można. W takiej sytuacji, do czasu wymiany uszkodzo­nego wentylatora na nowy, nie należy dopuszczać do pracy silnika z wysoką prędkością obrotową, ponieważ niewyrównoważony wentyla­tor wirując ze znaczną prędkością wywołuje drgania silnika. Co więcej, w takim przypadku wentylator może się w ogóle rozlecieć i poważnie uszkodzić chłodnicę lub osprzęt silnika.Nie wolno naprawiać wentylatora przez przyspawanie urwanej łopat­ki, ponieważ w praktyce uniemożliwia to prawidłowe wyrównoważenie wentylatora. Ponadto przyspawana łopatka może się nieoczekiwanie urwać i spowodować poważne uszkodzenia sąsiednich części.Wskazania. Nie wolno nigdy lekceważyć braku wyrównoważenia wentylatora, ponieważ usterka taka znacznie przyspiesza zużycie łożysk wentylatora i może doprowadzić do urwania się łopatki lub nawet całego wentylatora.Jeżeli zerwał się pas napędu wentylatora, należy zawsze sprawdzić, czy łopatki wentylatora nie uległy uszkodzeniu lub odkształceniu oraz czy wentylator nie utracił przypadkiem wyrównoważenia (czy nie „rzuca”).

Comments

comments