Warsztat blacharsko-spawalniczy i kuzienny

Pracochłonność prac blacharskich, spawalniczych i kuziennych jest nie­wielka i dlatego wykonywanie tych prac należy zorganizować w jednym warsztacie. Cała trudność polega na tym, że pracownicy tego warsztatu muszą posiadać szerszy zakres wiadomości fachowych. Blacharz musi umieć spawać, a spawacz znać się na blacharstwie. Zatrudniony w tym warsz­tacie kowal musi również mieć opanowane blacharstwo i spawanie. Zakres prac tego warsztatu w stacji obsługi zajezdni obliczonej na 100 po­jazdów samochodowych obejmuje:a) w zakresie prac blacharsko-spawalniczych: drobne prace blacharskiei spawalnicze, przeważnie z zakresu napraw bieżących, a mianowicie spa-wanie przebitych blach, prostowanie wgnieceń, spawanie pęknięć, nagrze-wanie palnikiem do prostowania, naprawę chłodnic, przewodów paliwa, ha-mulcowych itp.Prace są wykonywane częściowo bezpośrednio na samochodzie, częścio­wo w warsztacie, po zdjęciu zespołów lub części z samochodu. Mogą to być błotniki lub drzwi z niewielkimi wgnieceniami, uszkodzona obudowa chłodnicy, jak również chłodnica wykazująca przecieki itp. Nie należy kierować do naprawy w tym warsztacie dużych uszkodzeń ka­biny kierowcy, a nawet pognieconych silnie drzwi lub błotników. Wszel­kie naprawy wymagające specjalnych przyrządów i narzędzi wykonać na­leży w stacji obsługi o pełnym zakresie prac obsługowo-naprawczych.b) w zakresie prac kuziennych: drobne odkucia, naprawę części bezpośre-dnio na samochodzie lub w warsztacie po zdemontowaniu z samochoduoraz naprawę resorów. Naprawa resorów składa się z rozbiórki, sprawdze-nia poszczególnych piór, zamiany piór złamanych oraz składania.Nie należy wykonywać we własnym zakresie nowych piór, ponieważ war­sztat nie ma warunków do obróbki cieplnej i urządzeń do sprawdzenia ich sprężystości.W celu zaoszczędzenia wysiłków w pracy i jej usprawnienia, przy urządze­niu do montażu resorów powinna być zainstalowana przyścienna obroto­wa wciągarka, o udźwigu 100 kg z napędem ręcznym do zakładania na urzą­dzenie i zdejmowania z urządzenia resorów.Powierzchnia pomieszczenia 36 m2 (6-6 m). Zagospodarowanie przedsta­wia rysunek 17.5.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20, podłoga zmywalna. Wymagania instalacyjne:podłączenie obrabiarek i urządzeń do sieci elektrycznej,1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,2 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,1 gniazdko dawcze 24 V,2 punkty czerpalne sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-ś-l,0 MPa (6-r-10 at), /1 punkt czerpalny wody ciepłej o temperaturze 35^-45°C i ciśnieniu sieciowym,1 punkt czerpalny wody zimnej o ciśnieniu sieciowym,wentylacja ogólna — nawiew równoważny wyciągowi miejscowemu,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments