Warsztat elektrotechniczny

Do prac warsztatu elektrotechnicznego stacji obsługi o pełnym zakresie zaliczyć należy:przeglądy i naprawy prądnic, alternatorów, rozruszników, rozdziela­czy i regulatorów napięcia,czujników temperatury i ciśnienia,wskaźników poziomu paliwa,instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej.Część prac z tego zakresu, a zwłaszcza przeglądy, należy wykonać bezpo­średnio na samochodach stojących na stanowiskach uniwersalnych obsłu-gowo-naprawczych. Naprawy prądnic, rozruszników oraz wszelkie regu­lacje należy przeprowadzać w warsztacie elektrotechnicznym. Naprawa może polegać na wymianie zużytych bądź uszkodzonych części, jak również na obróbce ręcznej i mechanicznej. W stacji obsługi nie prze­wija się cewek i tworników. Z zakresu obróbki mechanicznej wykonuje się przeważnie przetaczanie komutatorów tworników prądnic i wirników .roz­ruszników oraz dorabianie tulejek. Obróbkę mechaniczną wykonuje się w warsztacie prac mechaniczno-ślusarskich.Przesyłane do warsztatu elektrotechnicznego podzespoły i mechanizmy elektryczne silnika są wstępnie myte w sekcji demontażu zespołów, a na­stępnie poddawane kontroli na odpowiednim urządzeniu (rys. 11.17). Za­leżnie od orzeczenia, mechanizm podlega regulacji lub naprawie wymaga­jącej demontażu.Zakwalifikowany do naprawy zespół po zdemontowaniu podlega myciu, przeważnie naftą w wanience ręcznie lub też w odpowiednim urządzeniu strumieniem pod ciśnieniem.Weryfikacja naprawianego podzespołu odbywa się na miejscu. Weryfiku­je mistrz lub brygadzista warsztatu elektrotechnicznego. Naprawy wykonywane są metodą indywidualną, to znaczy, że naprawio­ne części wracają do swojego podzespołu, wobec czego niezbędna jest od­powiednia kompletownia. Nie prowadzi się w niej ewidencji brakujących części, tylko przechowuje odpisy zapotrzebowań materiałowych i zleceń naprawy, które po otrzymaniu tych części są wycofywane. Zaplanowanie warsztatu elektrotechnicznego jest przedstawione na ry­sunku 11.18.Niektóre urządzenia i przyrządy warsztatu elektrotechnicznego są podane w rozdziale 13.3, jak np. urządzenie do sprawdzania prądnic i rozruszni­ków.W stacji obsługi samochodów o niepełnym zakresie prac obsługowo-na-prawczych, warsztat elektrotechniczny ma następujący, ograniczony za­kres zadań:przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych pojazdu samochodowego, usuwanie niesprawności oraz drobne naprawy, nie wymagające specjal­nych urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych,usuwanie niesprawności oraz drobne naprawy prędkościomierzy i ich napędów, jak również wskaźników temperatury, ciśnienia oleju i poziomu paliwa.Wykaz aparatów i narzędzi specjalistycznych do prac elektrotechnicznych zawiera tablica 11.1.

Comments

comments