Warsztat mechaniczno-ślusarski

Na stanowisku tym naprawia się pompy wody, szlifuje gniazda i zawory, przegląda i naprawia pompy oleju, cylindry hamulcowe kół, główne pom­py hamulcowe i mechanizmy wspomagające. Ponadto wykonuje się inne prace, których nie można wykonać na stanowiskach obsługowo-napraw-czych. Warsztat mechaniczno-ślusarski w stacji obsługi o ograniczonym zakresie obsług i napraw nie będzie miał warunków do wykonywania prze­glądów i napraw kompletnych zespołów pojazdów samochodowych. Może natomiast wykonać różne drobne prace tokarskie, jak np. dorabianie w niewielkich ilościach śrub, tulejek, sworzni, nakrętek oraz innych czę­ści nie obrabianych cieplnie. Wykonuje się tu również przetaczanie i pro­stowanie wałków, wytaczanie otworów itp.W zakres operacji ślusarskich wiążących się z wykonywaną obróbką me­chaniczną, jak również na zlecenie przez stanowiska obsługowo-napraw-cze, wchodzą naprawy i dorabianie różnych drobnych części. Do zakresu prac mechaniczno-ślusarskich należą także prace obejmującePowierzchnia stanowiska układu zasilania wynosi 9,0 m (3-3 m). Zagos­podarowanie powierzchni przedstawiono na rysunku 17.3. Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,20—0,25, Podłoga i ściany do wysokości 1,5 m zmywalne.naprawę i ostrzenie narzędzi z innych stanowisk, wydawanie i przyjmowa­nie narzędzi takich, jak wiertła, gwintowniki, narzynki itp., ponieważ do warsztatu prac mechaniczno-ślusarskich jest włączona wypożyczalnia na­rzędzi.Zlokalizowanie wypożyczalni narzędzi w warsztacie mechaniczno-ślusar-skim zwalnia od potrzeby instalowania w nim tablic na narzędzia, które w tym przypadku pobierane są na miejscu. W ten sposób można wyko­rzystać pracownika prowadzącego wypożyczalnię narzędzi także do innych prac warsztatu mechaniczno-ślusarskiego.Powierzchnia warsztatu mechaniczno-ślusarskiego łącznie z wypożyczal­nią narzędzi wynosi 30 m2 (5-6 m). Zagospodarowanie powierzchni war­sztatu i wypożyczalni jest przedstawione na rysunku 17.4.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, wydzielenie powierzchni zajętej przez wypożyczalnię (siatkę metalową H) — 1,2 m. Oświetlenie naturalne 0,20—0,25. Podłoga zmywalna. Wymagania instalacyjne:2 gniazdka dawcze 220/380 V, 1,0 kW,4 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt czerpalny sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-M,0 MPa (6H-10 at),wentylacja ogólna — wywiewna, 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments