Warsztat prędkościomierzy

Prace przy obsłudze prędkościomierzy można wykonywać:na stanowisku obsługowo-naprawczym,w warsztacie prędkościomierzy.Prace na stanowisku obsługowo-naprawczym polegają na zewnętrznych oględzinach i sprawdzeniu zamocowania prędkościomierza na tablicy wska­źników stanu ogólnego, przezroczystości szyby, ruchu wskazówki, prawi­dłowego ustawienia kółek cyfrowych liczydła w okienku tarczy oraz usu­nięciu takiej niesprawności, która da się wykonać bez wyjmowania pręd­kościomierza z tablicy wskaźników.Prace wykonywane w warsztacie prędkościomierzy obejmują oględziny i regulacje nie wymagające demontażu prędkościomierza, a mianowicie sprawdzenie:wskazań wskaźnika prędkości,płynności ruchu wskazówek,prawidłowości naliczania kilometrów.Prace wymagające demontażu, montażu i regulacji po naprawie wykonuje się w warsztacie należycie wyposażonym, przez pracownika mającego od­powiednie przygotowanie w tym zakresie.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prędkościomierz po wykonaniu obo­wiązkowego przeglądu okresowego lub naprawy, jako przyrząd pomiaro­wy, podlega urzędowemu potwierdzeniu prawidłowego działania. Czynność ta nazywa się legalizacją. Forma legalizacji wyraża się trwałym znakiem naniesionym w miejscu wskazanym w instrukcji.Działanie prędkościomierza sprawdza się na stanowisku kontrolnym, wy­posażonym w napęd o pełnej zmianie obrotów w zakresie pracy mecha­nizmu. Stanowisko musi mieć napęd ze wspólnego mechanizmu ze spraw­dzanym prędkościomierzem oraz kontrolny tachometr, przynajmniej kla­sy I legalizowany co dwa lata. W czasie sprawdzania prędkościomierz po­winien znajdować się w położeniu odpowiadającym położeniu, w jakim pracuje po zamontowaniu na pojeździe.Legalizację prędkościomierzy może wykonywać pracownik należycie w tym zakresie przeszkolony i przeegzaminowany oraz po uzyskaniu za­świadczenia uprawniającego do wykonywania czynności legalizacji. W warsztacie prędkościomierzy wykonuje się również przegląd i naprawę linek napędu prędkościomierza.Do zakresu prac warsztatu prędkościomierzy w stacji obsługi o pełnym zakresie prac obsługowo-naprawczych należą całkowite przeglądy okre­sowe, awaryjne i naprawa prędkościomierzy.W stacji obsługi o niepełnym zakresie prac obsługowo-naprawczych wy­konuje się tylko przeglądy i usuwa niesprawności nie wymagające wyj­mowania prędkościomierza z tablicy wskaźników.Do kontroli prędkościomierzy i drogomierzy samochodowych, bez koniecz­ności wymontowywania ich z pojazdu, służy miernik prędkościomierzy (rys. 11.24).Plan urządzenia warsztatu prędkościomierzy jest przedstawiony na ry­sunku 11.23.Wykaz przyrządów i narzędzi do obsługi prędkościomierzy zawiera ta­blica 11.3.

Comments

comments