Warsztat układu zasilania

Zależnie od rodzaju silników pojazdów samochodowych obsługiwanych przez daną stację obsługi, warsztat układu zasilania może być nastawiony na obsługę wyłącznie silników gaźnikowych lub silników o zapłonie samo­czynnym, albo też obu rodzajów silników. Jeśli warsztat układu zasilania ma obsługiwać pojazdy samochodowe, wyposażone w oba rodzaje silników, musi mieć odrębne stanowisko do obsługi gaźników i odrębne do obsługipomp wtryskowych i wtryskiwaczy, a ponadto stanowisko do obsługi pomp i filtrów paliwa oraz filtrów powietrza.Część prac obsługowo-naprawczych, należących do warsztatu układu za­silania, wykonuje się na samochodach wprowadzonych na stanowiska ob-sługowo-naprawcze w zakresie nie wymagającym wymontowania z silni­ka obsługiwanego podzespołu. Są to przeważnie regulacje i usuwanie dro­bnych niesprawności.Przeglądy okresowe i naprawy, których nie można wykonać na stanowis­kach obsługowo-naprawczych, są wykonywane w warsztacie układu zasi­lania.W warsztacie układu zasilania są demontowane, myte, weryfikowane, na­prawiane, montowane i regulowane: gaźniki, pompy wtryskowe, wtryski-wacze, pompy paliwa, filtry powietrza i pozostałe części układu zasilania. Warsztat układu zasilania musi być wyposażony we wszystkie urządzenia, przyrządy i narzędzia specjalne oraz dysponować warunkami lokalowy­mi, umożliwiającymi sprawne i prawidłowe wykonywanie prac. Plan urzą­dzenia warsztatu układu zasilania jest przedstawiony na rysunku 11.25. Gaźniki, pompy wtryskowe, pompy i filtry paliwa, dostarczane do war­sztatu układu zasilania, myte są w sekcji demontażu wraz z silnikiem i przeważnie nie wymagają już dodatkowego mycia zewnętrznego. Częścizdemontowanego podzespołu myje się naftą lub olejem napędowym, rę­cznie w wannach lub w urządzeniach strumieniem pod ciśnieniem. Naprawa podzespołów odbywa się metodą indywidualną, odpowiednie ze­stawy części układa się do zasobników, aby nie mylić ich z częściami na­leżącymi do innych podzespołów.Podzespół jest kompletowany po zweryfikowaniu w przewidzianej do tego celu szafce, dokąd kieruje się części nie wymagające naprawy oraz odpisy zapotrzebowań na nowe części i zlecenia naprawy wykonywane w innym warsztacie. W miarę napływania nowych części oraz części po naprawie, odpisy zapotrzebowań na nie i zlecenia naprawy są sukcesywnie wycofy­wane, a zlikwidowane ostatnie zapotrzebowanie lub zlecenie naprawy ozna­cza, że dany podzespół jest skompletowany i można przystąpić do jego montażu.Zakres prac warsztatu układu zasilania zależy od zakresu prac obsługowo–naprawczych danej stacji obsługi. W stacji obsługi o pełnym zakresie prac obsługowo-naprawczych, zakres prac warsztatu układu zasilania jest rów­nież pełny. Warsztat taki musi mieć kompletne wyposażenie technologi­czne.W stacji obsługi o niepełnym zakresie prac obsługowo-naprawczych prace w zakresie układu zasilania są ograniczone. Ograniczone jest również wy­posażenie technologiczne, zarówno co do rodzaju, jak i liczby. Wykaz przy­rządów i narzędzi specjalnych do obsługi układu zasilania zawiera tablica 11.4.Uwaga: zespoły, podzespoły i oddzielne części układu zasilania, pochodzą­ce z pojazdów samochodowych pracujących na benzynie etylizowanej, pod­legają, bez względu na wielkość stacji obsługi, obowiązkowemu myciu w nafcie przed przystąpieniem do ich przeglądu i naprawy.

Comments

comments