Warunki drogowo-klimatyczne

Na stan techniczny pojazdu istotny wpływ mają warunki drogowe i klimatyczne. Im lepsza jest nawierzchnia drogi, tym korzystniejsze są warunki użytkowania samochodu i tym większy można uzyskać prze­bieg międzynaprawczy. Różny jest wpływ warunków użytkowania sa­mochodu w mieście i na drogach gruntowych. Podczas jazdy w mieście samochód często zatrzymuje się, hamuje i znów się rozpędza. Wskutek tego następują częste zmiany obciążenia silnika, przy czym zwiększa się obciążenie pozostałych zespołów pojazdu. Takie warunki użytko­wania przyspieszają oczywiście zużycie części samochodu.Natomiast poza miastem, zwłaszcza na długich odcinkach autostrad, samochody poruszają się na ogół ruchem jednostajnym, przy czym ha­mowanie i przyspieszanie odbywa się w zasadzie powoli i równomier­nie. Brak nagłych, częstych zmian w obciążeniu stwarza bardzo ko­rzystne warunki pracy poszczególnych zespołów, a dzięki temu inten­sywność zużycia ich części jest o wiele mniejsza niż podczas jazdy w mieście.Wyniki doświadczeń odnośnie użytkowania autobusów w mieście do­wodzą, że zużycie silnika autobusu zatrzymującego się średnio cztery do pięciu razy na każdym kilometrze trasy jest około 20% większe niż zużycie silnika identycznego autobusu, po takim samym przebiegu, lecz zatrzymującego się tylko trzy razy na każdym kilometrze przebytej drogi.Podczas jazdy na drogach gruntowych i bezdrożach intensywność zużycia części mechanizmów samochodu, a szczególnie silnika, w znacz­nej mierze zależy od stężenia i rodzaju pyłu zawartego w powietrzu. Wystarczy sobie uprzytomnić, że każde 1000 litrów powietrza nad dro­gą polną, czyli ilość powietrza zasysana przez silnik w ciągu kilkudzie­sięciu sekund, może zawierać do 0,1 grama twardych cząstek. Stosun­kowo często mogą więc przedostawać się do wnętrza silnika znaczne ilości pyłu działającego niszcząco na jego części. Należy zaznaczyć, że czystość zasysanego powietrza ma zasadniczy wpływ na zużycie gładzi cylindrów.Na pracę samochodu wywierają również istotny wpływ warunki klimatyczne, takie jak: temperatura otoczenia, wilgotność i ciśnienie powietrza atmosferycznego.W wysokiej temperaturze otoczenia (np. w upalne dni) podwyższa się znacznie temperatura pracy części mechanizmów. Intensywność zużycia części zależy w dużym stopniu od ich temperatury podczas pracy. Za­równo zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura pracy przyspieszają ich zużycie.Niska temperatura pracy części powoduje wzrost lepkości oleju w ze­społach samochodu, co utrudnia dopływ oleju — czyli pogarsza wa­runki smarowania i przyspiesza zużycie części. Niska temperatura otoczenia skraca ponadto przebieg międzynaprawczy przez swój ujemny wpływ w okresach rozruchu i nagrzewania silnika. Zimne powietrze zasysane przez silnik powoduje wykraplanie się paliwa z mieszanki. Ciekłe paliwo zmywa warstwę oleju z gładzi cylindrów, powodując pogorszenie warunków smarowania, a tym samym wzrost intensywności zużycia gładzi cylindrów.Ciśnienie i wilgotność powietrza wywierają swój wpływ na napeł­nienie cylindrów (ciężarowo), a więc i na moc silnika. Ponadto duże nawilgocenie powietrza sprzyja korozji, a więc niszczeniu elementów samochodu.Obsługa samochodu jest prostsza i lżejsza w okresie letnim, w mie­siącach jesienno-zimowych staje się ona znacznie trudniejsza, co może niekorzystnie odbić się na stanie technicznym pojazdu.

Comments

comments