Wrzenie cieczy chłodzącej w chłodnicy

Objawy. Jeżeli termometr cieczy chłodzącej wskazuje temperaturę wody bliską 100 °C, przypuszczalnie silnik przegrzewa się, a ciecz w układzie chłodzenia zaczyna wrzeć. Jeżeli kontynuuje się jazdę, go­tująca się woda intensywnie paruje i spod pokrywy silnika samochodu wydobywa się para, która może skraplając się osiadać kropelkami na szybie czołowej (roszenie).Wprawdzie wrzenie cieczy chłodzącej nie powoduje szkodliwych na­stępstw, gdy chodzi o stan techniczny silnika, lecz wskazane jest zatrzymać samochód i rozpoznać przyczynę wrzenia cieczy chłodzącej. Silnik powinien nadal pracować na biegu jałowym, co zapewnia krążenie wo­dy w układzie chłodzenia i odbieranie nadmiaru ciepła z wewnątrz sil­nika. Jako objaw bez znaczenia traktować można tylko krótkotrwałe wrzenie cieczy chłodzącej wskutek okresowego’ przeciążenia silnika, np. podczas pokonywania stromego i długiego wzniesienia w warunkach upalnego lata.Przyczyny. Powodem wrzenia cieczy chłodzącej w razie stosunko­wo wysokiej temperatury otoczenia jest z reguły przegrzanie się silnika. Niezależnie od tego, jakie przyczyny przegrzanie to wywołują, pod uwagę trzeba brać następujące możliwe powody:nieprawidłowe działanie układu chłodzenia (zbyt niski poziom wody w chłodnicy wskutek nieszczelności, zamulenie rdzenia chłodnicy, zanieczyszczenie układu kamieniem kotłowym, zanieczyszczenie rdzenia chłodnicy z zewnątrz i inne);przeciążenie silnika (np. pokonywanie grząskich lub piaszczystych odcinków drogi, zasp śnieżnych, długich wzniesień itp.);usterki techniczne silnika lub innych zespołów samochodu (np. nie­prawidłowe ustawienie zapłonu, poślizg sprzęgła, pozostawienie włączonego hamulca postojowego, blokowanie hamulców, brak za­płonów w jednym cylindrze silnika itd.); trzeba dodać, że tego ro­dzaju niedomaganiom towarzyszy zwykle dodatkowy objaw charak­terystyczny — rzeczywiste lub pozorne zmniejszenie się zrywności silnika (silnik źle ciągnie);obniżenie temperatury wrzenia wody wskutek zmniejszenia ciśnie­nia atmosferycznego (jazda w wysokich partiach gór).W czasie jazdy w górach w wyniku zmniejszenia mocy silnika (jako wynik naruszenia składu mieszanki paliwowej) i ciężkich warunków drogowych, praca silnika na większych wysokościach przebiega zwykle z pełnym obciążeniem. Zmniejszenie efektywności chłodzenia powoduje przegrzewanie oleju w misce olejowej i jego rozrzedzenie.Jeżeli temperatura otoczenia jest niska, zwłaszcza w okresie mrozów, częstą przyczyną wrzenia wody jest zamarznięcie wody w rdzeniu chłodnicy. Podobne objawy wywołać może zerwanie się paska napędu wentylatora (patrz punkt 2.6.15) lub niedomaganie termostatu (punkt 2.6.17), zamknięte żaluzje (niesprawne).Wskutek przegrzania silnika jego najważniejsze części znacznie się rozgrzewają, co powoduje:gorsze napełnienie cylindrów wskutek zmniejszenia się zasysanych do cylindrów ilości mieszanki paliwa z powietrzem (ciężarowo — w następstwie zwiększenia objętości mieszanki pod wpływem wzro­stu jej temperatury);zaburzenia w procesie spalania mieszanki (spalanie o charakterze detonacyjnym lub samozapłony);pogorszenie się warunków smarowania silnika, co pociąga za sobą przyspieszone zużycie poruszających się części mechanizmów sil­nika.Przegrzanego silnika nie powinno się chłodzić zbyt intensywnie, po­nieważ wywołuje to szkodliwe skutki jego przechłodzenia.Jak wynika z powyższego, podczas pracy silnika średnie temperatury pracy podstawowych jego części powinny utrzymywać się w ustalonych przez producenta zakresach. O tym, czy ten warunek jest spełniony, in­formuje dość dokładnie temperatura wody krążącej w układzie chło­dzenia.Naprawa. Jeżeli woda zagotowała się w chłodnicy, należy przerwać jazdę i nie zatrzymując silnika otworzyć pokrywę wlewu (ostrożnie, ponieważ można sparzyć się parą), uzupełnić ubytek wody, a następnie rozpoznać przyczyny zagotowania się wody.Jeśli natomiast wrzeniu wody w chłodnicy towarzyszy spadek mocy silnika (pogorszenie się zrywności pojazdu) trzeba niezwłocznie prze­rwać jazdę, wykryć przyczynę niedomagania i usunąć ją.Jeśli silnik wyposażony jest w chłodnicę oleju, należy ją włączyć w obieg smarowania.Wskazania. W okresie docierania samochodu nowego lub po na­prawie głównej silnik przejawia skłonność do przegrzewania się i w związku z tym nie należy go w pełni obciążać. Nowy silnik przez okres pierwszych 2000 … 3000 km przebiegu samochodu powinien być obcią­żony tylko w sposób dopuszczalny przez producenta samochodu ściśle według zaleceń odnośnie wykorzystywania pojazdu w okresie docie­rania, podanych z reguły w instrukcji obsługi (patrz punkt 1.2.2). Aby zapobiec możliwości gotowania się wody, należy:sprawdzać prawidłowość naciągu pasa napędu wentylatora;oczyścić z zewnątrz powierzchnie chłodnicy i kadłuba silnika w celu zapewnienia prawidłowej wymiany ciepła;w celu zmniejszenia zanieczyszczenia chłodnicy kamieniem kotło­wym zmiękczać wodę; z tego też powodu należałoby wodę zlaną z układu chłodzenia na okres nocnego postoju samochodu przecho­wywać i napełniać rano układ tą samą wodą;sprawdzać sprawność systemu wentylacji skrzyni korbowej.

Comments

comments