Wymagania budowlane i instalacyjne

Są różne warunki technologiczne oraz wymagania higieny i bezpieczeń­stwa pracy na stanowiskach obsługowych, a także w warsztatach specja­listycznych. Stąd różne również muszą być wymagania budowlane i in­stalacyjne. Dotyczy to głównie rodzaju ścian, wysokości pomieszczenia rodzaju podłóg, wielkości otworów drzwiowych, intensywności oświetle-nia naturalngo i sztucznego, rodzaju wentylacji, punktów odbioru energii elektrycznej wody zimnej i ciepłej, sprężonego powietrza. Wymagania te powinny być zgodne z obowiązującymi normami i wskaź­nikami technicznymi dla każdej grupy stanowisk obsługowo-naprawczych i każdego warsztatu specjalistycznego. Muszą one stanowić podstawę do obliczeń i opracowań pracowni architektonicznej, instalacyjnej i innych pracowni biur projektowych biorących udział w opracowaniu projektu stacji obsługi.W takim wstępnym opracowaniu technologicznym określić należy naj­pierw rodzaj, liczbę oraz wymiary obrysu wyposażenia dla każdego sta­nowiska obsługowo-naprawczego i warsztatu specjalistycznego. Uwzględniając wielkość powierzchni zajmowanej przez to wyposażenie oraz obowiązujące wskaźniki zagęszczenia, ustalić należy wielkość i kształt ogólny powierzchni, która ma być zagospodarowana.Bardzo ważne jest należyte opracowanie wstępnej części technologicznej, na podstawie której pozostałe pracownie wykonują odpowiednie projekty. Nawet niewielki błąd w tym opracowaniu może stać się przyczyną po­ważnych błędów w innych pracowniach i doprowadzić do niewłaściwego zaprojektowania stacji obsługi.Nie mniej ważne jest odpowiednie rozmieszczenie i oznaczenie punktów instalacyjnych. Na rysunkach nie należy oznaczać ich opisem, który za­ciemnia rysunek i czyni go trudnym do odczytania tym bardziej, że punk­tów takich jest wiele. Rysunek 12.8 pokazuje, jakimi znakami należy się posługiwać na rysunkach technologicznych oraz co dany znak oznacza.

Comments

comments