Wyniki obliczeń obsług technicznych i napraw bieżących

Pracochłonność ogólna obsług technicznych i napraw bieżących pojaz­dów samochodowych i przyczep samochodowych podana została w ta­blicy 15.5.Podział w procentach i roboczogodzinach pracochłonności ogólnej ob­sług technicznych i napraw bieżących pojazdów samochodowych i przy­czep podano w tablicy 15.6.Warunki technologiczne wymagają, aby pracę obsługowo-naprawcze podzielić na grupy według odpowiednich specjalności i ich zakresu, a mia­nowicie (tabl. 15.7):W ramach tych grup konieczne są jednak przesunięcia pracochłonności. Na przykład obsługi techniczne OT-2 z zakresu obsług OT-3 i OT-3R wy­konuje się na stanowiskach obsługowych, pozostałą zaś część prac obsłu­gowych wykonuje się na innych stanowiskach.Wskutek tego konieczne jest obniżenie pracochłonności obsług technicz­nych OT-3 i OT-3R o pracochłonność obsługi technicznej OT-2. Sposób obliczenia pracochłonności tej obsługi pokazano w tablicy 15.8. Łączna pracochłonność obsługi technicznej OT-2 w stacji obsługi wynosi: OT-2 = 14 601+4484 + 1760 = 20 845 rbh.Zmniejszona odpowiednio pracochłonność obsług technicznych OT-3i OT-3R będzie wynosiła:OT-3 = 11 434-4484 – 6950 rbh,OT-3R-7198-1760 = 5438 rbh.Obliczenie liczby stanowisk obsługowo-naprawczych oraz określenie rodzaju i liczby warsztatów specjalistycznych (rzemiosł) podane jest w ta­blicy 15.9.Obliczenie powierzchni produkcyjnych i pomocniczych stacji obsługi przeprowadzono w tablicy 15.10.Obliczenie liczby pracowników stacji obsługi, z rozbiciem na trzy zmia­ny, zostało pokazane w tablicy 15.11.

Comments

comments