WYPOSAŻENIE OGÓLNE STACJI

Pojazd samochodowy jest konstrukcją złożoną z wielu precyzyjnych ukła­dów, zespołów i części specjalnych. W produkcji samochodów stosuje się współcześnie najnowocześniejsze maszyny i urządzenia oraz wszystkie rodzaje obróbki najwyższej jakości i dokładności.Każda stacja obsługi pojazdów samochodowych powinna być przygotowana do wykonania wszystkich prac obsługowo-naprawczych, w zakresie dla niej przewidzianym, w warunkach i z dokładnością w zasadzie taką samą, jaka obowiązuje w fabryce produkującej pojazdy samochodowe. Oczywi­ście, nie należy tego rozumieć w ten sposób, że każda stacja obsługi po­winna być wyposażona w takie same obrabiarki, maszyny, urządzenia i na­rzędzia specjalne, jak fabryka produkująca. Natomiast rozumieć to należy w ten sposób, że również w stacji obsługi i warsztacie napraw bieżących stosować należy metody i sposoby obróbki, a zwłaszcza dokładności wy­konania, jakie zostały określone przez fabrykę.W stacji obsługi pojazdów samochodowych, jak w każdym przedsiębior­stwie przemysłowym, oprócz warunków technicznych, należy stosować wa­runki ekonomiczne. Koszt wykonania obsługi technicznej lub naprawy bieżącej nie składa się tylko z kosztów robocizny i materiałów, ale także z innych rodzajów kosztów, wśród których koszty amortyzacji budynków, maszyn, urządzeń i narzędzi specjalnych stanowią znaczną część. Stosowanie w stacji obsługi samochodów obrabiarek, maszyn i urządzeń typu produkcyjnego nie znajduje uzasadnienia zarówno technologicznego, jak i ekonomicznego. Te ważne względy spowodowały, że dla stacji obsłu­gi zostały skonstruowane i są produkowane odpowiednie obrabiarki, ma­szyny, urządzenia i narzędzia specjalne zastępujące obrabiarki produkcyj­ne dla pewnego zakresu prac naprawczych i urządzenia specjalne do prac obsługowych. Wyposażenie każdej stacji obsługi samochodów o pełnym zakresie obsługowo-naprawczym powinno: a) odpowiadać warunkom technologicznym,być należycie wykorzystane w pracy,być opłacalne w zastosowaniu.Wyposażenie ogólne stacji obsługi w odpowiednie urządzenia, maszyny i narzędzia podzielić można na następujące grupy.Obrabiarki — zalicza się do nich: tokarki uniwersalne z wypo­sażeniem dodatkowym, wiertarki, przenośne wytaczarki i gładzarki do cy­lindrów, wytaczarki do łożysk głównych i korbowych, wytaczarki-szlifier-ki do bębnów hamulcowych, szlifierki do zaworów.Maszyny — pompy do wody, sprężarki do powietrza i instalacje, o-mówionę w rozdziale 12; różnego rodzaju dźwigniki i wózki transportowe.Urządzenia — smarownicze, do mycia pojazdów samochodowych, do mycia części, do przemywania układu chłodzenia i chłodnic, do prac demontażowo-montażowych, pomocnicze, jak stoły, szafy, regały, półki, tablice, podstawki itd.Przyrządy — zalicza się do nich specjalne przyrządy do sprawdza­nia ustawienia kół przednich i zbieżności, do ustawiania świateł przed­nich, do prac demontażowych i montażowych.Narzędzia — uniwersalne, osobiste i specjalne.

Comments

comments