Wypożyczalnia narzędzi

W każdej stacji o pełnym zakresie obsługowo-naprawczym konieczna jest wypożyczalnia narzędzi i przyrządów. Zadaniem wypożyczalni narzędzi jest:ewidencjonowanie,przechowywanie i konserwacja,wypożyczanie narzędzi i przyrządów.Do zadań wypożyczalni należy również wykonywanie drobnych napraw na­rzędzi i przyrządów.Część narzędzi i przyrządów, po zaewidencjonowaniu, wydaje wypoży­czalnia pracownikom na miejsca pracy. Pozostałe, jak np. gwintowniki, narzynki, rozwiertaki, wiertła, pilniki znajdują się w wypożyczalni. Na­rzędzia te należy dobierać kompletami, w ilościach zapewniających cią­głość pracy, tak aby zawsze były w wypożyczalni. Powierzchnię wypożyczalni narzędzi oblicza się ze wzoru: F = t-k gdzie:t — powierzchnia zajęta przez wyposażenie wypożyczalni narzędzi, k — współczynnik zagęszczenia; dla wypożyczalni wynosi on 2,5.Przykładowe zagospodarowanie powierzchni wypożyczalni narzędzi i przy­rządów w stacii obsługującej 200 pojazdów samochodowych średniej ła­downości przedstawiono na rysunku 13.25, zaś wyposażenie szczegółowe wypożyczalni na różne co do wielkości stacje obsługi podano w tablicy 13.1.

Comments

comments