Zadania przewozowe a stan techniczny pojazdów samochodowych

Sprawność techniczna pojazdów samochodowych ma istotny wpływ na wykonanie przez nie zadań przewozowych. W transporcie za sprawny tech­nicznie uznaje się pojazd samochodowy zapewniający wykonanie zadań, a równocześnie bezpieczeństwo kierowcy i innych użytkowników dróg. Umownie za sprawny technicznie uznaje się tylko pojazd obsadzony kie­rowcą.Sprawność techniczną posiadanych przez przedsiębiorstwo transportowe pojazdów samochodowych określa współczynnik gotowości technicznej At wyrażany wzorem:gdzie:Dt — dni gotowości technicznej pojazdów,Dj — dni inwentarzowe (posiadania) pojazdów.Od współczynnika gotowości technicznej zależy stopień wykorzystania po­siadanych pojazdów samochodowych, czyli współczynnik wykorzystania pojazdów A wyrażany wzorem:A = Degdzie:De — dni pracy pojazdów samochodowych. 20Im wyższy będzie współczynnik gotowości technicznej, tym lepsze może być wykorzystanie posiadanych pojazdów samochodowych. Współczynnik gotowości technicznej ma więc duży wpływ na wydajność pracy pojazdów samochodowych i koszty przewozu. Stan techniczny eks­ploatowanych pojazdów samochodowych ma ponadto wpływ na termino­we wykonanie zadań transportu samochodowego. Od stanu technicznego eksploatowanych pojazdów samochodowych zależy również stopień zuży­cia materiałów pędnych oraz ogumienia, wpływający na koszty przewo­zów.Niesprawne, znajdujące się w złym stanie technicznym pojazdy samocho­dowe skierowane do eksploatacji mogą spowodować przestoje z przyczyn technicznych, a w rezultacie opóźnienie terminów zaplanowanych dostaw, dodatkowe koszty, a nawet straty.Kierowanie do eksploatacji niesprawnych pojazdów samochodowych po­woduje często podwójne koszty przewozu, ponieważ niezależnie od pojaz­du, który wskutek niesprawności nie wykonał zadania przewozowego, na­leży wysłać pojazd zastępczy. Niesprawność pojazdów samochodowych jest groźna przy przewozach artykułów łatwo psujących się, o małej naturalnej podatności przewozowej.Sprawność techniczna pojazdów samochodowych pozwala uniknąć prze­stojów załóg i wyczekiwania na naprawę pojazdów. Wszelkie zaburzenia w sprawności pojazdów samochodowych mają bezpośredni wpływ na wy­dajność pracy, powodują wyjazd z opóźnieniem lub przedłużanie się czasu pracy załóg oraz powstawanie nadgodzin w ich pracy. Szczególnie przykre i dokuczliwe dla wszystkich korzystających z usług są niesprawności po­jazdów w regularnej komunikacji autobusowej.Uzyskiwanie wysokiej gotowości technicznej i dużej sprawności pojazdów samochodowych jest podstawowym warunkiem osiągania dobrych efek­tów ekonomicznych w jednostkach transportowych. Stan techniczny po­jazdu samochodowego wpływa także na jakość i wydajność pracy kie­rowcy. Na przykład kabina kierowcy, która jest miejscem jego pracy, po­winna być urządzona w sposób zapewniający kierowcy zarówno bezpie­czeństwo, jak i higienę pracy. Właściwe warunki pracy kierowcy pojazdu samochodowego zależą od stanu technicznego wszystkich urządzeń pojazdu. Na przykład nieszczelności w układzie wylotowym mogą spowodować prze­dostawanie się spalin do kabiny kierowcy i zagrażać jego zdrowiu a nawet życiu. Niesprawność urządzeń wentylacyjnych lub grzejnych uniemożliwi utrzymanie w kabinie odpowiedniej temperatury lub wymiany powietrza, które mają tak istotny wpływ na stopień zmęczenia kierowcy. Dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie ważne są: stan tech­niczny układu hamulcowego i kierowniczego, ustawienie świateł, zamo­cowanie kół, zawieszeń i innych elementów układu jezdnego oraz ogumie­nia.Wszystko wskazuje wyraźnie na potrzebę utrzymywania pojazdów samo­chodowych przez cały okres ich eksploatacji we właściwym stanie tech­nicznym. Podkreślenia wymaga fakt zbieżności interesów w utrzymaniu stanu technicznego pojazdów samochodowych:kierowcy, ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa jazdy,jednostki eksploatującej pojazd ze względu na wyniki pracy,ogółu społeczeństwa ze względu na bezpieczeństwo na jezdni i regular­ność komunikacji.

Comments

comments