Zagrożenie pożarowe w gospodarstwie samochodowym

W gospodarstwie samochodowym, poza pracami obsługowymi samochodów (tj. obsługą codzienną, obsługą techniczną okresową OT-1 lub OT-2, ob­sługą sezonową OL lub OZ) przeprowadza się prace naprawcze, które po­dzielić można na pięć zasadniczych działów pracy:obsługowo-naprawcze,ślusarsko-mechaniczne,elektrotechniczne i obsługi akumulatorów,naprawcze układu zasilania,montażu ogumienia i naprawy dętek.Poza tym mogą występować inne rodzaje prac jak: prace blacharskie, sto­larskie, kuzienne, tapicerskie, lakiernicze.Wszystkim wymienionym pracom towarzyszy zagrożenie pożarowe wyni­kające ze specyfiki danych prac oraz nieprzestrzegania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, np.:zaprószenia ognia,samozapalenia się szmat zaolejonych lub czyściwa,rozlania płynów łatwo palnych (np. benzyna, rozpuszczalniki itp.),iskrzenia instalacji elektrycznych (szczególnie groźne w źle przewie­trzonych pomieszczeniach zawierających pary cieczy łatwo palnych),nieprawidłowych manipulacji przy urządzeniach elektrycznych samo­chodów będących pod napięciem i powodujących iskrzenia (w warsztacie elektrycznym i ładowni akumulatorów, w obecności par wodoru lub in­nych gazów łatwo palnych),nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń spawalniczych i pracach spawalniczych,wad instalacji ogrzewczych i elektrycznych (np. przegrzanie elemen­tów instalacji),iskrzenia metalowych przedmiotów wskutek uderzeń lub w wyniku obróbki — szlifowania.Wyposażenie w sprzęt pożarniczy poszczególnych działów pracy stacji ob­sługi jest podane w tablicy 9.2.

Comments

comments