ZAJEZDNIE SAMOCHODOWE

W zapleczu technicznym transportu samochodowego zajezdnia samocho­dowa jest podstawowym elementem tego zaplecza i spełnia wiele zadań i funkcji. Do podstawowych należą:prowadzenie gospodarki samochodowej,przechowywanie pojazdów samochodowych,dysponowanie pojazdami do pracy przewozowej,obsługa i naprawy bieżące pojazdów samochodowych,zaopatrywanie pojazdów w paliwo i inne materiały eksploatacyjne,świadczenia socjalne w stosunku do załogi.Niezależnie od tych funkcji, zróżnicowanych zresztą i zależnych od wiel­kości zajezdni, a raczej liczby obsługiwanych pojazdów, zajezdnie speł­niać mogą i zaspokajać inne potrzeby, niekoniecznie wiążące się z bezpo­średnią działalnością jednostki mającej zajezdnię, np. magazyny spedycji, hotel lub motel dla własnych i obcych kierowców, kasy oraz rozliczanie konduktorów itp.W zależności od wykonywanych funkcji, zajezdnia powinna być odpowied­nio urządzona i dogodnie usytuowana w pobliżu istniejącego systemu dro­gowego. W zakresie przechowywania pojazdów samochodowych zajezdnia powinna mieć odpowiednio zbudowane i wyposażone place postojowe i ewentualnie także garaże.W celu sprawnego dysponowania pojazdami do pracy i rozliczenia ich po pracy, powinny być odpowiednio urządzone i właściwie usytuowane dys­pozytornie oraz bramy wjazdowe i wyjazdowe.W celu zapewnienia obsługi i napraw pojazdów samochodowych powinna być w zajezdni wybudowana i urządzona stacja obsługi. Głównymi składnikami zajezdni są:dyspozytornia,place postojowe, ewentualnie także garaże,stacja paliw i olejów,stacja obsługi,pomieszczenia administracyjne i socjalne,6) inne składniki pomocnicze niezbędne do prawidłowej pracy składników głównych, jak np. kotłownia, stacja trafo, studnie i inne urządzenia. Eksploatację pojazdów samochodowych podzielić można na dwa cykle:przygotowanie pojazdów samochodowych w zajezdni do pracy,praca pojazdów samochodowych poza zajezdnią.W niniejszej książce omówiono tylko pierwszy cykl: przygotowanie pojaz­dów samochodowych do pracy. Na ten cykl składają się następujące czyn­ności w zajezdni:obsługa pojazdów samochodowych, czyli sprawdzanie ich sprawności, utrzymywanie w czystości, regulacja, smarowanie, wymiana i uzupełnianie płynów;naprawa bieżąca pojazdów, czyli usuwanie wszystkich usterek, wy­miana zużytych elementów i zastępowanie ich nowymi;zaopatrzenie pojazdów w materiały eksploatacyjne, jak paliwo, oleje, smary, woda, płyny;zabezpieczenie pojazdów przed wpływami atmosferycznymi, czyli od­powiednie przechowywanie ich na placach postojowych lub w garażach;prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, niezbędnej do wykonywa­nia przewozów i ruchu drogowego.Praca pojazdów poza zajezdnią powinna być udokumentowana kartą dro­gową, ewidencjonującą pracę pojazdu i kierowcy. Podobnie przygotowa­nie pojazdów samochodowych do pracy w zajezdni powinno mieć swój do­kument, w postaci karty technicznej lub zlecenia technicznego pojazdu, służących do ewidencji czynności wykonywanych przy pojazdach w za­jezdni. Bez tych dwu dokumentów nie można prowadzić prawidłowej go­spodarki samochodowej i eksploatacji pojazdów samochodowych.

Comments

comments