Zakres i pracochłonność obsługi technicznej

Zakłady produkujące pojazdy samochodowe podają każdorazowo w instru­kcji fabrycznej, jakie czynności obsługowe i po jakich w przeciętnych wa­runkach oraz przebiegach powinny być wykonywane w toku eksploatacji pojazdu samochodowego.W praktyce stacji-obsług dąży się do grupowania tych czynności w posz­czególne rodzaje obsług (OT-l, OT-2 itd.) biorąc pod uwagę przy ustalaniu zakresu poszczególnych obsług zarówno zalecenia fabryczne, jak i warunki pracy pojazdów.Stacje obsługi, wykonujące poszczególne rodzaje obsług technicznych, ustalają sobie jednolity zakres tych prac oraz ich pracochłonność. W za­leżności od wielkości stacji obsługi i stopnia jej zmechanizowania, zacho­dzić będą różnice zarówno w sposobie wykonywania poszczególnych czyn­ności, jak i samej pracochłonności tych obsług. Tablice od 14.6 do 14.11 podają zakres czynności i pracochłonność w minutach poszczególnych ob­sług technicznych w stacjach obsługi dla 100 i 200 pojazdów samochodo­wych średniej i dużej ładowności.Porównując poszczególne pozycje w tablicach z takimi samymi pozycja­mi w stacjach obsługi różnych wielkości łatwo dostrzec różnice w sposobie ich wykonywania. W małych stacjach obsługi np. mycie pojazdów cię­żarowych wykonywane jest całkowicie ręcznie, w stacjach średniej wiel­kości i dużych podwozie myte jest mechanicznie, zaś kabina kierowcy i skrzynia ładunkowa ręcznie, w dużych stacjach obsługi cała operacja mycia odbywa się mechanicznie.Inny przykład z zakresu czynności obsługi technicznej OT-3 podany w ta­blicy 14.8 poz. 95, sprawdzenie i regulacja ustawiania zbieżności kół i poz. 96 — sprawdzenie kąta ich pochylenia i wyprzedzenia. Wykonanie tych czynności wymaga specjalnych przyrządów i urządzeń, które dla małej stacji będą zbyt kosztowne, a stopień ich wykorzystania niewielki i dlate­go czynność ta nie może być przewidziana w małych stacjach obsługi. Z przykładów tych wynika, że zarówno ze względów technologicznych, jak i ekonomicznych wskazane jest tworzenie stacji obsług o pełnym i niepeł­nym zakresie prac.Podkreślić należy, że zarówno zakres, jak i pracochłonność prac obsługo-wo-naprawczych należy w zasadzie określić w czasie opracowywania te­chnologii stacji obsługi.Pracochłonność ustalać należy jednostkowo dla poszczególnych operacji lub czynności, a następnie w zależności od potrzeby — łączyć je w odpo­wiednie grupy.

Comments

comments