Zakres pracy w zajezdni samochodowej

We wszystkich klasach zajezdni samochodowych musi być z góry przewi­dziany, w związku z usytuowaniem budynków, pJ.aców postojowych i in­nych urządzeń, tzw. obieg technologiczny. Dobrze zaplanowany obieg te­chnologiczny gwarantuje dobrą organizację pracy wszystkich zatrudnio­nych w zajezdni oraz właściwy obieg pojazdów samochodowych. Przykładowy obieg technologiczny w zajezdni eksploatacyjnej klasy I jest podany na rysunku 4.9.Przykładowy obieg technologiczny w zajezdni ze stacją obsługi o ograni­czonym zakresie obsługowo-naprawczym klasy II jest podany na rysunku 4.10.Przykładowy obieg technologiczny w zajezdni ze stacją obsługi o pełnym zakresie obsługowo-naprawczym klasy Ilia przedstawia rysunek 4.11. Przykładowy obieg technologiczny w zajezdni, ze stacją obsługi o pełnym zakresie obsługowo-naprawczym, obsługującej również pojazdy z małych zajezdni, klasy Illb jest podany na rysunku 4.12.Pojazdy samochodowe stacjonujące w zajezdni podlegają obsłudze co­dziennej oraz obsługom technicznym i okresowym. Naprawy bieżące wy­konywane są wówczas, gdy ich potrzebę zgłosi kierowca lub gdy zostanie ona stwierdzona w czasie obsługi technicznej.W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji pojazdów samochodowych w transporcie zorganizowanym musi być stosowany właściwy system ob-sługowo-naprawczy. Realizuje się go na podstawie następujących uwa­runkowań.Pojazdy samochodowe kierowane do eksploatacji powinny mieć ..atest” sprawności technicznej, wydany przez stację obsługi, ważny na okres mię-dzyobsługowy, tj. do następnej planowanej obsługi technicznej. Atest ten może być wystawiany w formie odpowiedniej adnotacji na zleceniu tech­nicznym.Atest sprawności technicznej jest warunkowy, tzn. jest wydawany” pod warunkiem wykonywania obsługi codziennej przez kierowcę, ewentualnie częściowo przez stację obsługi. Kierowca codziennie stwierdza swym pod­pisem wykonanie obsługi codziennej oraz sprawność pojazdu w danym dniu, przed wyjazdem i wykonaniem zadania przewozowego.Kierowca jest obowiązany ujawniać zauważone niesprawności pojazdu samochodowego w czasie jazdy lub w czasie obsługi codziennej, zwłaszcza takie, które mogą stać się przyczyną awarii technicznej lub uszkodzenia elementów pojazdu. Zauważone usterki kierowca jest obowiązany zgłosić bezzwłocznie w stacji obsługi, a gdy jest poza własną zajezdnią — sko­rzystać z pomocy obcej stacji obsługi.Stacja obsługi jest zobowiązana wykonywać naprawy bieżące mające na celu usunięcie zgłoszonych usterek lub, ujawnionych w czasie obsług technicznych, niedomagań, nieprawidłowości i odchyleń od norm określo­nych przez fabrykę.Po każdej bytności pojazdu samochodowego w stacji obsługi W celu usunięcia usterek, z wyjątkiem czynności obsługi codziennej i utrzymania pojazdu w czystości, konieczne jest wystawienie nowego „atestu” stanu technicznego pojazdu.Przyje_ty i realizowany system obsługowo-naprawczy powinien z góry pla­nować obsługę techniczną i okresową, a nie uzależniać ją od wyników eks­ploatacji, co może spowodować spiętrzenie się prac w stacji obsługi lub spowodować przestoje.System ustalonej z góry planowej obsługi technicznej pojazdów samocho­dowych zapewnia lepszą opiekę i pracę przy pojazdach samochodowych, ponieważ umożliwia opracowanie harmonogramu prac stacji obsługi, a ró­wnocześnie eksploatującym pozwala w pełni wykorzystać pojazd w pracy przewozowej.Planowanie obsług technicznych z góry wymaga rezygnacji wyznaczania ich w zależności od przebiegu i przejścia na zależność od czasu, przy uwzględnieniu jednak intensywności eksploatacji poszczególnych grup sa­mochodów, czyli w zależności od średnich dziennych przebiegów pojazdów w grupach.Pojazdy samochodowe, wracające do zajezdni po pracy, powinny być do-prowadzone do sprawności i skierowane na przewidziane dla nich miejsce postoju lub garażowania pojazdów sprawnych technicznie.Proces obiegu i pracy przy pojazdach samochodowych przebiega na ogól według następujących wariantów:wariant: wjazd + uzupełnienie paliwa i oleju + OC — miejsce przechowywania pojazdów sprawnych;wariant: wjazd + uzupełnienie paliwa i oleju + OC + NB —*■ miej­sce przechowywania pojazdów sprawnych;wariant: wjazd + uzupełnienie paliwa i oleju + obsługa okresowa -►miejsce przechowywania pojazdów sprawnych;wariant: wjazd + uzupełnienie paliwa i oleju + obsługa okresowa + NB —► miejsce przechowywania pojazdów sprawnych;wariant: wjazd —► skierowanie pojazdów do naprawy pozaeksploa-tacyjnej lub poawaryjnej.Warianty obiegów pojazdów w zajezdni przedstawiono schematycznie na rysunku 4.13.

Comments

comments