Zamrożenie chłodnicy

Objawy. Wskutek zamarznięcia wody w chłodnicy (zbyt długi po­stój lub szybka jazda w okresie silnego mrozu), podczas pracy silnika temperatura wody chłodzącej szybko wzrasta, aż do stanu wrzenia. Dzie­je się tak dlatego, że po zamarznięciu wody w dolnym zbiorniku lub w rdzeniu ustaje przepływ wody przez chłodnicę. Wówczas stosunkowo mała ilość wody w górnym zbiorniku szybko nagrzewa się do tempera­tury wrzenia i intensywnie paruje. Dotykając w takiej sytuacji ręką górnej części chłodnicy łatwo stwierdza się, że jest ona gorąca, a zbior­nik dolny zimny. Jeżeli woda zamarzła w pompie wody, wał korbowy silnika na ogół nie daje się przekręcić.Zamarznięcie wody w chłodnicy przeważnie powoduje rozsadzenie rurek jej rdzenia, a zamrożenie silnika — popękanie ścianek płaszcza wodnego kadłuba lub głowicy cylindrów. Po stopieniu się lodu chłod­nica, kadłub lub głowica przeciekają (niekiedy dopiero po nagrzaniu silnika).Naprawa. Po stwierdzeniu zamarznięcia wody w chłodnicy (po za­obserwowaniu wrzenia wody w górnym zbiorniku chłodnicy), samochód należy natychmiast zatrzymać i chłodnicę rozgrzać.Jeżeli woda zamarzła w dolnej części rdzenia chłodnicy, trzeba obło­żyć dolny przewód i zbiornik chłodnicy szmatami zwilżonymi lub pole­wanymi gorącą wodą. Podgrzewanie chłodnicy należy zawsze rozpoczy­nać od jej dolnej części. Podczas podgrzewania chłodnicy otwartym pło­mieniem (np. lampą lutowniczą) trzeba zwracać baczną uwagę, aby nie nadtopić lutowanych połączeń rdzenia chłodnicy ze zbiornikiem dol­nym oraz nie spowodować pożaru.Jeżeli woda w dolnym przewodzie chłodnicy jeszcze nie zamarzła, należy przykryć chłodnicę pokrowcem (kocem, płaszczem itp.) i włączyć silnik, aby pracował na biegu jałowym (można zdjąć pas klinowy, aby unieruchomić wentylator). Jednak w razie zagotowania się wody w gór­nym zbiorniku chłodnicy trzeba natychmiast zatrzymać silnik.Nagrzewanie się całej chłodnicy (łącznie z dolnym zbiornikiem) świadczy o coraz intensywniejszym przepływie wody przez rdzeń od-marzającej chłodnicy.Kiedy woda zamarznie nie tylko w chłodnicy, ale i w przestrzeniach wodnych kadłuba silnika i głowicy cylindrów (np. podczas długotrwa­łego postoju), rozgrzewanie układu chłodzenia należy rozpoczynać od pompy wody. Dopiero potem można uruchomić silnik nie dopuszczając jednak początkowo do pracy z dużą prędkością obrotową.Wskazania. Jeżeli po zamrożeniu chłodnica zaczyna przeciekać, na­leży ją wyhudować i zalutować nieszczelności.W celu uchronienia chłodnicy przed zamrożeniem trzeba mieć na uwadze, co następuje:podczas jazdy w zimie, nawet w okresie umiarkowanych tylko mro­zów, należy zawsze zakrywać dolną część chłodnicy do Vs jej wy­sokości, a w okresie dużych mrozów do 2Aj jej wysokości, a nawet do s/t; w razie braku specjalnego pokrowca można zabezpieczyć chłodnicę przed zamarznięciem przesłaniając jej rdzeń na czas jazdy kocem lub wojłokiem, albo zasłaniając dół chłodnicy kawałkiem tektury;na okres postoju samochodu trzeba całkowicie okrywać chłodnicę;zamiast wodą, napełniać układ chłodzenia mieszanką o niskiej tem­peraturze zamarzania;w okresie jesienno-zimowym, jeżeli samochód garażuje na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach nieogrzewanych, należy po za­kończeniu jazdy spuścić wodę z całego układu chłodzenia. Na okres ściekania wody trzeba otworzyć wszystkie kurki spustowe, zdjąć pokrywę wlewu chłodnicy i odczekać, aż woda zupełniespłynie. Wszystkie kurki i wlew należy pozostawić otwarte, po uprzednim sprawdzeniu drutem przelotów kurków, po­nieważ część wody może pozostać w kadłubie wskutek zatkania się wylotu kurka mułem lub innymi zanieczyszczeniami, a na chłodnicy zawiesić tabliczkę z napisem „woda spuszczona”. Podczas uruchamiania silnika samochodu garażowanego zimą na otwartej przestrzeni nie należy nalewać wody do chłodnicy przed uru­chomieniem silnika, gdyż woda może łatwo zamarznąć w jego wnętrzu. Wodę wlewa się dopiero po upływie około minuty po uruchomieniu silnika.

Comments

comments