Zanieczyszczenie układu chłodzenia kamieniem kotłowym

Objawy. Na zanieczyszczenie się układu chłodzenia kamieniem kotło­wym wskazuje najczęściej:przegrzewanie się silnika bez jakichkolwiek oczywistych przyczyn (niewydolność chłodzenia);skłonność cieczy chłodzącej do wrzenia w chłodnicy, choć poziom cieczy w chłodnicy jest właściwy, wentylator, pompa wody i pozo­stałe części układu chłodzenia pracują należycie, a inne czynniki po­wodujące przegrzewanie się silnika nie wchodzą w rachubę.Przyczyny. Powodem osadzania się kamienia kotłowego na ścian­kach chłodnicy i komór wodnych w kadłubie silnika oraz w głowicy cylindrów jest wydzielanie się z wody rozpuszczonych w niej soli mi­neralnych. W celu zabezpieczenia układu chłodzenia przed szybkim za­nieczyszczeniem się kamieniem kotłowym, do napełniania układów chłodzenia silników należy stosować tylko miękką wodę (zalecana woda deszczowa lub destylowana).Trzeba pamiętać, że kamień kotłowy utrudnia nie tylko odpływ cie­pła z wody do powietrza atmosferycznego (będąc złym przewodnikiem ciepła), ale również i krążenie wody w układzie chłodzenia, zmniejsza­jąc drożność rurek rdzenia chłodnicy lub zaślepiając je. Szybkość za­nieczyszczania się układu chłodzenia kamieniem kotłowym można zmniejszyć, unikając wymiany wody w układzie chłodzenia. W okresie zimowym trzeba spuszczać wodę z chłodnicy do specjalnie w tym celu przygotowanego naczynia. Przed ponownym rozruchem silnika pod­grzewa się wodę zlaną z chłodnicy i znów wlewa się do układu chło­dzenia.Naprawa. Kamień kotłowy z kadłubów i głowic usuwa się przez płu­kanie całego układu chłodzenia odpowiednimi roztworami chemicznymi w sposób podany w instrukcji obsługi silnika (patrz punkt 1.6.4.4).Często może się zdarzyć, że po oczyszczeniu układu chłodzenia z ka­mienia kotłowego chłodnica zaczyna przeciekać. Może to być skutkiem odsłonięcia istniejących już dawniej nieszczelności, które dotychczas były zaślepione kamieniem kotłowym. Dlatego też po każdym przemy­ciu układu należy dokładnie sprawdzić szczelność chłodnicy i wszyst­kich złączy w układzie chłodzenia.

Comments

comments