Zanieczyszczenie zaworków

Powstawaniu w zbiorniku paliwa podciśnienia (wskutek ubytku pa­liwa) lub nadciśnienia (w następstwie parowania paliwa w razie na­grzewania się ścianek zbiornika) zapobiega się przez połączenie wnętrza zbiornika z atmosferą za pomocą wywietrznika. Aby zmniejszyć do mi­nimum ubytek paliwa wskutek parowania, często zamiast wywietrznika stosuje się dwa zaworki wbudowane w pokrywę wlewu zbiornika. Są to zaworki: powietrza, przepuszczający powietrze do zbiornika w miarę obniżania się w nim poziomu paliwa, oraz ciśnieniowy (parowy), wy­puszczający na zewnątrz nadmiar par benzyny, jeżeli nadciśnienie w zbiorniku (np. wskutek znacznego podniesienia się temperatury otoczenia) przekracza określoną wysokość.Zaworek powietrza otwiera się zwykle wskutek wytworzenia się pod­ciśnienia około 0,98 kG/cm2, a zaworek ciśnieniowy w razie powstania nadciśnienia około 1,15 kG/cm2.Objawy. Wskutek zaślepienia wywietrznika lub uszkodzenia za­worka powietrza w pokrywie wlewu, w miarę obniżania się poziomu paliwa w zbiorniku, w przestrzeni nad powierzchnią paliwa wytwarza się podciśnienie, które utrudnia pompie wysysanie paliwa ze zbiornika. Szybkość wzrastania podciśnienia zależy od ilości paliwa w zbiorniku w chwili odcięcia jego wnętrza od atmosfery. Im pełniejszy był zbior­nik, tym szybciej zwiększa się w nim podciśnienie w miarę zużywania paliwa przez silnik i tym silniejsze zakłócenia wywołuje ono w działa­niu pompy zasilającej.O zanieczyszczeniu się zaworka powietrza (lub wywietrznika) w po­krywie wlewu zbiornika świadczą następujące objawy: — podczas odkręcania pokrywy wlewu zbiornika słychać syk prze­dostającego się do niego powietrza,niedostateczny dopływ paliwa do gaźnika, wskutek czego silnik za­sysa zbyt ubogą mieszankę („strzały” w gaźniku),niespodziewane zatrzymanie się silnika w wyniku zbytniego zubo­żenia mieszanki.Przyczyny. Zanieczyszczenie się zaworka powietrza (wywietrznika) pokrywy wlewu zbiornika paliwa jest z reguły następstwem niedopa­trzenia kierowcy, który nie oczyszcza okresowo pokrywy jego wlewu. Naprawa. Po stwierdzeniu, że zaworek powietrza (wywietrznik) w pokrywie wlewu zbiornika paliwa jest zaślepiony, należy go od razu oczyścić. Podczas czyszczenia trzeba zwracać uwagę, aby usuwane za­nieczyszczenia nie przedostały się do wnętrza zbiornika (zaworek lub wywietrznik należy oczyścić po zdjęciu pokrywy wlewu, w pewnej od­ległości od zbiornika).Wskazania. Stan zaworków lub wywietrzników w pokrywach wle­wów wszystkich zbiorników należy kontrolować w ramach codziennej obsługi samochodu, po powrocie pojazdu do garażu.

Comments

comments