Zanieczyszczenie zbiornika paliwa

Objawy. Silne zanieczyszczenie wnętrza zbiornika paliwa sygnali­zują zwykle następujące objawy:— nieregularna praca silnika; wskutek zaślepiania się przewodów pa­liwa zanieczyszczeniami dopływ paliwa do gaźnika jest niedosta­teczny i silnik pracuje na zbyt ubogiej mieszance;szybkie zanieczyszczenie się wkładu filtrującego w osadniku;nieoczekiwane zatrzymywanie się silnika w wyniku braku lub nie­dostatecznego dopływu paliwa do gaźnika; w okresie zimowym, wskutek zamarzania wody zawartej w paliwie, łatwo tworzą się w przewodach lub kanałach pompy zasilającej lub gaźnika tzw. korki lodowe, co powoduje zatrzymanie się silnika.Przyczyny. Jako powód silnego zanieczyszczenia zbiornika paliwa stwierdza się najczęściej:stosowanie zanieczyszczonego paliwa,nalewanie paliwa do zbiornika przy użyciu brudnych naczyń,zaniedbanie nałożenia lub zgubienie pokrywy wlewu zbiornika,wkładanie do zbiornika szmat lub czyściwa w celu zwilżenia pali­wem (np. do mycia rąk, czyszczenia świec zapłonowych itp.),przenikanie pyłu do zbiornika przez wywietrznik w pokrywie wlewu.Naprawa. Ponieważ na dnie zbiornika paliwa gromadzi się zawsze po pewnym czasie mniejsza lub większa ilość mułu (w postaci galareto­watej substancji), powstającej wskutek opadania w dół zanieczyszczeń przedostających się do zbiornika, co pewien czas trzeba oczyścić do­kładnie wnętrze zbiornika. Oczyszczanie zbiornika przez zupełne opróż­nienie go z paliwa (np. praktykowane często wylewanie osadów przez wypuszczanie paliwa przez otwarty kurek spustowy) nie daje w tym przypadku zadowalających rezultatów.Po przebyciu przez pojazd około 10 tys. km (nie rzadziej jednak niż raz w roku) należy zbiornik zdjąć, dokładnie oczyścić i przemyć go­rącą wodą. Po stwierdzeniu, że zbiornik jest czysty, trzeba wysuszyć go sprężonym powietrzem, przemyć raz jeszcze paliwem, jakim będzie na­pełniany, wbudować do ramy i dopiero napełnić zapasem paliwa.Wskazania. Aby zapobiec zanieczyszczaniu się zbiornika paliwa, należy:do nalewania paliwa używać czystych, specjalnie do tego celu przeznaczonych naczyń,nalewać paliwo przez czysty lejek zaopatrzony w siatkę filtrującą lub przez lniane płótno,w okresie napełniania zbiornika wlew i naczynie z paliwem zabez­pieczyć przed możliwością zanieczyszczenia się (np. pyłem, wodą, piaskiem itp.).Paliwo przed wlaniem do zbiornika powinno się odstać. Podczas wle­wania odstałego paliwa należy zwracać uwagę, aby do zbiornika nie przedostawały się zgromadzone na dnie naczynia zanieczyszczenia lub woda.

Comments

comments