Zaolejenie okładzin szczęk hamulcowych

Zaolejenie okładzin powoduje obniżenie współczynnika tarcia między okładziną a bębnem i odpowiednie obniżenie momentu hamowania w danym kole.Objawy. Wskutek zaolejenia okładzin szczęk hamulcowych podczas hamowania samochód zarzuca lub skręca w bok (w stronę przeciwną położeniu zaolejonego hamulca), a ponadto gwałtownie maleje skutecz­ność hamowania. Mimo prawidłowego luzu szczęk hamulcowych i gwał­townego hamowania droga hamowania jest zbyt duża.Przyczyny. Zaolejenie wnętrza bębnów i okładzin szczęk hamul­cowych jest najczęściej następstwem przedostawania się smaru z ło­zysk piast kół (np. wskutek zużycia lub uszkodzenia ich uszczelek). W hamulcach hydraulicznych zaolejenie okładzin szczęk hamulcowych może być spowodowane przeciekaniem płynu hamulcowego z nieszczel­nych rozpieraczy hydraulicznych (np. wskutek zużycia gumowych tłocz­ków uszczelniających).Naprawa. Po upewnieniu się, że przyczyną nieprawidłowości w działaniu hamulców jest zaolejenie okładzin szczęk hamulcowych, należy zdjąć koła oraz bębny hamulcowe i wszystkie części dokładnie przemyć czystą benzyną lub naftą. Silnie zanieczyszczone okładziny trzeba oczyścić szczotką drucianą. Oprócz tego od razu na­leży usunąć przyczynę przedostawania się smaru lub płynu hamulco­wego do wnętrza bębnów hamulcowych (obejrzeć dławiki, przewo­dy itp.).Zużyte lub uszkodzone uszczelki łożysk piast trzeba wymienić na nowe. W razie stwierdzenia nieszczelności rozpieracza hydraulicznego należy wymienić cylinderek lub gumowe tłoczki uszczelniające.Silnie zużyty cylinderek rozpieracza hydraulicznego można naprawić przez przeszlifowanie. W takim przypadku trzeba oczywiście zastoso­wać nadwymiarowe tłoczki.Wskazania. Po zdjęciu bębna mechanizmu hamulcowego urucha­mianego przez układ hydrauliczny nie wolno naciskać na pedał ha­mulca, gdyż spowoduje to wyrzucenie tłoczków z rozpieraczy hydrau­licznych i wytrysk płynu hamulcowego na zewnątrz.

Comments

comments